Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

Регламент

Про внесення доповнень до Регламенту  Попаснянської міської ради, затвердженого рішенням другої сесії міської ради шостого скликання від 17.11.2010 № 2/1 (зміни)(зміни)(зміни), (зміни), (зміни), (зміни).


 

 

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

17.11.2010 р.                                                        2/1 

м. Попасна  

 

 

Про Регламент Попаснянської міської ради. 

 

 

 

 

                 Відповідно до ст. 26 п.1, ст.46 п.13 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Попаснянська міська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.      Затвердити Регламент Попаснянської міської ради  шостого  скликання 

 ( додається).

2.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, прав людини і свободи слова, регламенту депутатської діяльності і регуляторної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.І.Онищенко 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                       Додаток 

                                                                                                        до рішення другої

                                                                                                      сесії міської ради 

                                                                                                               від  17.11. 2010 р №2/1 

 

 

Регламент

Попаснянської міської ради  шостого  скликання.

 

 

Розділ І. Загальні положення. 

 

Стаття 1 

            Міська рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальної громади міста в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” , іншими законами.

 

Стаття 2 

           Діяльність ради будується на принципах: 

-народовладдя і законності;

-поєднання місцевих і державних інтересів; 

-самостійності і незалежності в вирішенні питань в межах повноважень ради; 

-захисту прав, свобод і законних інтересів громадян; 

-виборності ради, її підконтрольності, підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою; 

-гласності і врахування громадських думок; 

-колегіальності; 

-взаємодії з трудовими колективами, партійними,  громадськими організаціями та рухами; 

-обов”язковості рішень, прийнятих в межах закону; 

-відповідальності і підзвітності раді створених нею органів, обраних чи призначених посадових осіб;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України. 

 

Стаття 3

      Порядок формування і діяльності ради, його органів, депутатів і посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” і цим Регламентом. 

     У випадку розходження норм і положень цього Регламенту з законодавством, діють норми і положення законодавства. 

  

   

Стаття 4 

        Рада є правомочною, коли обрано не менше двох третин депутатів від загального складу ради. У випадках, коли до ради обрано менше двох третин складу ради, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання. 

    Строк повноважень ради – 5  років. (Із змінами внесеними рішенням міської ради № 8/23 від 14.03.2011 р.) 

                    

 

Стаття 5

     Регламент міської ради вступає в силу з моменту його затвердження на засіданні міської ради відкритим голосуванням. 

      Регламент, а також зміни і доповнення до Регламенту, вважаються затвердженими або прийнятими, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради. 

     Зміни і доповнення в Регламенті приймаються радою з ініціативи міського голови, депутатів, постійних комісій, а також у випадках прийняття нових законодавчих актів України, які змінюють положення Регламенту. 

 

Стаття 6

       В цьому Регламенті і вирішальній частині рішень міської ради застосовуються такі терміни: 

- рада - Попаснянська міська рада ; 

- сесія - сесія Попаснянської міської ради; 

- загальний склад ради - 36 депутатів Попаснянської міської ради; 

- депутат - депутат Попаснянської міської ради ; 

- міський голова - Попаснянський міський голова; 

- секретар ради - секретар Попаснянської міської ради; 

- постійна комісія - постійна комісія Попаснянської міської ради; 

- контрольна комісія - тимчасова комісія Попаснянської міської ради; 

- регламент - Регламент Попаснянської міської ради; 

- обрати - віддати перевагу комусь для виконання яких-небудь обов”язків; 

- призначити - поставити на яку-небудь посаду, визначити певні обов”язки; 

- затвердити - підтвердити повноваження когось або чогось; 

- запит - заявлена на сесіїї ради вимога до державних органів чи посадових осіб дати офіційне роз”яснення або викласти позицію з питань, які мають громадське значення; 

- територіальна громада - жителі, об”єднані постійним проживанням в межах міста, що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею; 

- місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань місцевого значення   шляхом таємного голосування; 

- загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів міста для вирішення питань місцевого значення; 

- виконавчі органи влади - органи, які відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” створюються міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених законами; 

- органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах міста; 

- посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету; 

-          делеговані повноваження –повноваження органу виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються виконавчому комітету по рішенню міської ради;    

-          бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування; 

-          поточний бюджет – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків; 

-          бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази; 

-         мінімальний бюджет місцевого самоврядування – розрахунковий обсяг місцевого    бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою; 

-   регуляторний акт-прийнятий уповноваженим регуляторним органом  нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання; 

-          регуляторний орган – орган  місцевого самоврядування, а також посадова особа, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти;

-          регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження  результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднанням, територіальною громадою в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

-          відстеження результативності регуляторного акту – заходи, спрямовані на оцінку стану  впровадження  регуляторного акту та досягнення   цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

-          перегляд регуляторного  акта - заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом  прийнятого ним регуляторного акту у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

-          показники результативності регуляторного акту – показники, на підставі  яких здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акту;

-          аналіз регуляторного впливу-документ, який містить обґрунтування  необхідності  державного регулювання  шляхом прийняття регуляторного акту;

-          звіт про відстеження результативності  регуляторного акту – документ, який  містить дані про результати  відстеження результативності регуляторного акту;

-          розробник проекту регуляторного акту – регуляторний орган або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямувати та  координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акту;

-          відповідальна постійна комісія – комісія, на яку покладені повноваження по здійсненню державної регуляторної політики.

     Інші терміни використовуються у відповідності з  діючим законодавством України. 

 

 

Розділ ІІ. Сесії  ради. 

 

2.1. Сесія міської ради. 

Стаття 7 

      Рада проводить свою роботу сесійно. 

      Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради  ( не менш як дві третини депутатів від загального складу). Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень. 

      Для підготовки пропозицій по порядку денному першої сесії новообраної ради територіальна комісія утворює робочу групу, яка припиняє свою діяльність після вступу на посаду міського голови. 

 

Стаття 8  

      Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. 

      У пленарному засіданні ради, яке проводиться гласно, можуть приймати участь народні депутати України, депутати районної і обласної ради з правом дорадчого  голосу, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, партійних, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо. 

      У закритому пленарному засіданні мають право бути присутні прокурор району, а також особи, присутність яких по рішенню ради необхідна для розгляду відповідного питання. 

      Запрошення осіб на сесію визначає і організовує міський голова. 

      Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб офіційно запрошених на сесію ради. 

      Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов”язані стримуватися від проявів схвалення або несхвалення. 

     У випадку невиконання цих вимог, по усному розпорядженню головуючого на сесії вони  можуть бути виведені із залу засідання. 

     Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом публікації інформацій про її роботу в міськрайонній газеті  “Попаснянский вестник”, повідомлень в інших засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради. (Із змінами внесеними рішенням міської ради № 13/14 від 14.07.2011 р.) 

     Виконавчий апарат ради попередньо повідомляє засоби масової інформації про час проведення і порядок денний сесії, засідання постійних комісій та надає їм матеріали, які розповсюджуються серед депутатів. 

 

Стаття 9 

             Сесія ради скликається міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

            У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради відповідно до вимог ч.6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

            Сесія ради може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради. 

            У разі, якщо міський голова чи секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів або виконавчого комітету міської ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради. 

            Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а  у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

               Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш ніж за 1 день до засідання сесії, а у виняткових випадках - в день проведення пленарного засідання, при умовах наявності документа, який підтверджує оприлюднення даного проекту рішення в строк, встановлений ч. 3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». (Із змінами внесеними рішенням міської ради № 13/14 від 14.07.2011 р.) 

             У разі скликання позачергового  пленарного  засідання ради з метою вирішення питань, які потребують невідкладного розгляду, проекти рішень оприлюднюються не пізніш ніж за 1 день до пленарного засідання. Питання, внесені до Порядку денного під час пленарного засідання, обовязково оприлюднюються  після  їх прийняття. (Із змінами внесеними рішенням міської ради № 13/14 від 14.07.2011 р.)

 

Стаття 10                                                               

            Депутати міської ради на час роботи сесії, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків із збереженням їм середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

            У разі неможливості прибуття на сесію міської ради або відмови від участі в її роботі, депутат повідомляє про це письмово або усно голову ради чи секретаря.

 

 

2.2. Позачергова сесія. 

Стаття 11

Для розгляду невідкладних питань або надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

            Позачергова сесія скликається міським головою по своїй ініціативі, по ініціативі постійних комісій, не менш однієї третини від загального складу депутатів, виконавчого комітету.

            Пропозиції про скликання позачергової сесії і відповідні матеріали подаються у письмовій формі міському голові із зазначенням питань, які виносяться на розгляд і обгрунтуванням  необхідності її скликання.

            Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 3 дні до її проведення, у виняткових випадках – за 1 день.

                        Документи до позачергової сесії надаються депутатам виконавчим комітетом під час реєстрації.

 

2.3. Правомочність сесії .  

Стаття 12

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні приймає участь більше половини депутатів від загального складу ради.

            У випадку відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час.

            Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, починається за 30 хвилин до відкриття засідання міської ради, а також може проводитись перед голосуванням і після перерви.

 

2.4. Порядок проведення сесії ради. 

Стаття 13

         Питання на розгляд сесії ради виносяться:

-          міським головою;

-          постійними комісіями;

-           депутатами;

-          виконавчим комітетом ради;

-          загальними зборами громадян.

Пропозиції щодо порядку денного засідання ради, які внесені партійними та громадськими організаціями, підприємствами, об’єднаннями, попередньо розглядаються постійними комісіями ради і після прийняття рішень вносяться до порядку денного.

          Регуляторний орган затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а  також зміни до них  оприлюднюються шляхом  опублікування в друкованих засобах масової інформації або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційний  сторінці регуляторного органу в мережі  Інтернет не пізніш як у 10-денний строк після їх затвердження.

          Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання, що пропонуються на розгляд сесій.

         Проект порядку денного сесій готується міським головою відповідно внесених пропозицій.

 

Стаття 14

            Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються відповідними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом або комісією з підготовки питань, створеною міським головою.

            При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, проводяться необхідні перевірки стану справ в органах ради, на підприємствах, в установах, організаціях. З найбільш важливих питань по рішенню ради забезпечується вивчення поглядів виборців.

            Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

           Матеріали з питань, що пропонуються на розгляд сесії подаються міському голові чи секретарю ради не пізніше чим за 20 робочих днів до пленарного засідання ради. Матеріали представляють собою пакет документів:

- довідка погодження проекту рішення з заступниками міського голови, структурними підрозділами виконкому міської ради, до відома яких відносяться  ці питання,  юристом виконкому міської ради та з відміткою про розміщення у ЗМІ або на офіційному веб-сайті міської ради;

- проект рішення, завізований розробником;

- інші документи, на підставі яких підготовлено даний проект рішення.

Проекти рішень міської ради оприлюднюються розробниками у засобах масової  інформації або розміщуються на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради не пізніш, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, згідно ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». (Із змінами внесеними рішенням міської ради № 13/14 від 14.07.2011 р.)

            Після реєстрації і розгляду міським головою, секретарем ради матеріали передаються на розгляд постійної комісії або декількох комісій ради. При цьому встановлюється строк розгляду в комісії і підготовки висновків по запропонованому питанню і проекту рішення.

         У випадку, коли проект, поданий на розгляд міської ради є регуляторним актом, то він  подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту  регуляторного акту  вимогам ст.ст.4,8 Закону України “Про засади державної політики у сфері господарської діяльності”. Розробником проекту готується аналіз  регуляторного впливу цього акту. Проект  регуляторного акту  разом із відповідним аналізом  оприлюднюється шляхом опублікування в  друкованих засобах масової інформації або шляхом розміщення на офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше 5-ти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

         Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються в строк, встановлений  розробником проекту регуляторного акту і не  може бути меншим ніж 1 місяць та більшим ніж 3 місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

         Відповідна постійна комісія готує висновки на підставі аналізу регуляторного впливу. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання  якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного  акту у раді.

 

Стаття 15   

            Комісії розглядають пропозиції і проект рішення на своїх засіданнях із запрошенням авторів, а при необхідності залучають спеціалістів. Комісії роблять висновки з розглянутих питань і вносять пропозиції до проектів рішень. Комісія має право підготувати проект рішення з даних питань.

            Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються секретарем ради, а з питань, що відносяться до компетенції виконавчого комітету – погоджуються з виконавчим комітетом.

            При наявності розбіжностей до проекту рішення додаються письмовий висновок, а також можливі доповнення або зміни до тексту.

 

Стаття 16          

З урахуванням висновків комісії міський голова приймає рішення про внесення питання в порядок денний сесії або його відхиляє з вказівкою мотивів.

            Термінові питання, які необхідно розглянути безвідкладно і які не потребують попередньої підготовки можуть бути внесені в порядок денний сесії під час її проведення по рішенню ради.

 

Стаття 17

Проекти рішень ради з найбільш важливих питань за розпорядженням міського голови можуть публікуватися в засобах масової інформації для попереднього обговорення населенням.

            Проекти регуляторних актів  оприлюднюються відповідно до вимог Закону України “Про засади державної  політики у сфері господарської діяльності”.

 

 

Стаття 18

            Пропозиції по уточненню порядку денного сесії вносяться міським головою не пізніш, чим за 5 днів до початку роботи сесії.

            Міський голова інформує депутатів на сесії про ті пропозиції по порядку денному, які надійшли, і прийнятих рішеннях.

            Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загального числа присутніх депутатів.

 

2.5. Секретаріат сесії.

Стаття 19

 На час проведення сесії рада вибирає відкритим голосуванням із числа депутатів ради секретаріат сесії.  

Пропозиції щодо кількісного і персонального складу вносяться міським головою. Про вибори секретаріату рада приймає протокольне рішення більшістю голосів від числа присутніх депутатів.

Секретаріат із свого складу вибирає секретаря, який керує його діяльністю.

Секретаріат організує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, інформації, заяви, пропозиції і інші матеріали депутатів в якості документів, дає разом з головуючим роз’яснення депутатам з питань роботи сесії і т. д.

 

2.6. Порядок розгляду питань на сесії.

Стаття 20

            Засідання ради починаються о 10 годині, встановлюється перерва на 10 хвилин через кожні 1,5  години роботи , якщо радою не буде прийняте інше рішення.

            Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться міським головою, постійною комісією ради, депутатською групою (фракцією), депутатами. Рішення про час відновлення роботи сесії приймаються одночасно з прийняттям рішення про її припинення більшістю голосів від числа присутніх депутатів ради.

            Вимога групи депутатів  про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, по якому необхідні консультації, не більше 10 хвилин, задовольняється без голосування.

 

Сттаття 21

Головуючий на сесії:

-          забезпечує виконання законодавчих актів України і цього Регламенту;

-          керує засіданням ради, слідкує за додержанням кворуму сесії і прийнятого порядку її роботи;

-          надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заяв;

-           у випадку порушення виступаючим регламенту, має право попередити чи перебити його;

-          надає (за згодою депутатів) слово для виступу в дебатах по питанню що розглядається  особам, які  запрошені на сесію, записалися для виступу.

При цьому депутати мають право на першочерговий виступ.

-          В необхідних випадках змінює черговість надання слова виступаючим відповідно з цим    Регламентом;

-          може за згодою депутатів продовжити час  для виступу, а також змінити черговість виступів з поясненням мотивів зміни;

-          оголошує письмові запити, особисті заяви, довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень по веденню сесії і порядку, передбачених цим Регламентом;

-          проводить голосування з питань, які потребують прийняття рішень ради і оголошує його результати;

-          дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії ради робочим органам сесії, а також працівникам виконавчого апарату ради;

-          при грубому порушенні порядку засідання, має право вивести із зали порушника, що не є депутатом;

-          підписує протокол засідання ради;

-          організовує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами з метою подолання розбіжностей і вирішення інших питань, виникаючих під час роботи сесїї.

Головуючий на сесії сприяє духу співпраці, зближенню позицій сторін з розглядаючих питань, досягненню взаємопогоджених рішень.

На час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок відносно виступаючих і їх виступів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 22

     Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться українською або російською мовою. Діловодство ведеться українською мовою.

  Секретар  міської  ради забезпечує аудіозапис  пленарних засідань ради та збереження цих  аудіозаписів не менш ніж 6 місяців.

 

Стаття 23

     Рада розглядає питання на сесії в загальному чи спрощеному порядку.

      В спрощеному порядку розглядаються питання, що не вимагають всебічного обговорення, не викликають суперечливих поглядів.

      Рішення про застосування спрощеного порядку розгляду питань приймаються більшістю голосів від числа присутніх на сесії депутатів. При спрощеному порядку питання можуть розглядатися без проведення обговорення або з проведенням обмеженого обговорення. При проведенні обмеженого обговорення слово для виступу надається тільки бажаючим, представникам постійних комісій чи груп депутатів.

 

Стаття 24

          Час для доповіді на сесії надається в межах 30 хвилин; співдоповіді – 15 хвилин. Для виступів в дебатах надається до 7 хвилин. Для відповіді на запитання доповідачам до 10 хвилин, співдоповідачам до 5 хвилин. Головам постійних комісій за їх проханням надається для виступів до 10 хвилин. Для внесення депутатського запиту на сесії час для виступу надається до 5 хвилин. Для довідок, питань надається до 3 хвилин.

За проханням депутата для виступу з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед початком дебатів встановлюється гранична їх тривалість, виходячи із числа записаних. Після закінчення встановленого часу дебати припиняються, якщо рада не прийме іншого рішення.

 

Стаття 25

      Прохання для надання слова для виступу з питань, що розглядає сесія подаються в секретаріат сесії. На записках, що надійшли, секретаріатом проставляється час надходження записки для виступу, після чого записки передаються головуючому на сесії.

      До початку засідання ради депутат чи запрошена особа має право звернутися в секретаріат ради з проханням надати йому слово по конкретному питанню порядку денного сесії.

      Список таких осіб передається головуючому на сесії.

      Депутатам, що виступають від постійних комісій чи депутатських груп (фракцій), слово надається обов’язково до припинення дебатів.

      Міський голова, секретар ради, голова постійної чи тимчасової комісії з питань своєї компетенції мають право дати слово для виступу в любий час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу виступу дозволяється тільки більшістю присутніх депутатів.

     Депутат ради виступає на сесії після надання йому слова головуючим на засіданні ради.

      Депутат може виступити по одному і тому ж питанню не більше 2 раз.

      Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище. 

      Виступаючий на сесії повинен:

-           керуватися інтересами територіальної громади;

-           не використовувати свій депутатський мандат в особистих інтересах або в корисних цілях;

-           не принижати честі та гідності виборців, других депутатів, посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів та організацій;

-          не розголошувати відомостей, які є тайною, охороняються законом та розглядаються під час закритих засідань, а також відомостей, які є тайною особистого життя депутата міської ради;

-            не може використовувати в своїй промові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

          Головуючий в таких випадках повинен попередити виступаючого. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу не надається. Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми, головуючий закликає його додержуватися обговорюваного питання.

      Якщо виступаючий перебільшить відведений йому час для виступу або виступає не по обговорюваному питанню, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

      При розгляді радою питань про програму соціально-економічного і культурного розвитку, про міський бюджет і звіт про їх виконання обов’язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обговорювання.

      З питань адміністративного, державного, господарського, соціально-культурного будівництва розглядається радою і заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії (чи декількох комісій), якщо постійні комісії не виступають з доповіддю по даному питанню.

      Дебати припиняються по рішенню ради. Перед припиненням дебатів головуючий на сесії інформує про число депутатів, що записалися для виступу і скільки виступило.

      Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити з заключним словом до 5 хвилин.

      Депутату  після дебатів на його вимогу може бути надане слово для внесення конкретних пропозицій.

      Депутати по кожному питанню сесії можуть передати головуючому свої пропозиції, зауваження у вигляді записок, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

      Тексти виступів депутатів, які з якоїсь причини не виступили, можуть бути додані до протоколу сесії за їх бажанням.

      Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій і зауважень депутатів здійснюється міським головою.

      В кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 20 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати по цих заявах і повідомленнях не відкриваються. На вимогу депутата, по його заяві може бути прийняте протокольне рішенння.

 

2.7. Порядок обговорення проекту рішення.

Стаття 26

По обговорюваних питаннях рада приймає рішення. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України і діючому законодавству.

      Рішення ради з любого питання приймається на пленарному засіданні. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. При наявності альтернативних проектів з одного питання, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

      У випадку, коли ні один з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія створює узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи цієї комісії може бути оголошена перерва в роботі сесії.

      Пропозиції, поправки, зауваження по проекту рішення, а також по програмах чи заходах подаються письмово до секретаріату сесії.

      Пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

      Кожна поправка голосується окремо. Якщо вноситься декілька поправок по одному і тому питанню, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

      Перед голосуванням головуючий надає слово автору поправок до 3 хвилин за його вимогою.

      Кількісні пропозиції голосуються по зростаючій. Пропозиції по датам голосуються від найбільш пізньої до найбільш ранньої.

      За підсумками голосування всіх поправок голосується проект рішення в цілому.

 

Стаття 27

            Для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради при необхідності вибирається редакційна комісія із числа депутатів, що внесли пропозиції чи зауваження в проект рішення, а також осіб, що приймали участь у підготовці розгляду даного питання, по якому приймається рішення. Редакційна комісія не має права змінювати зміст проекту.

            Допрацьовані документи редакційна комісія подає головуючому сесії на затвердження депутатами ради.

            Міська рада може також доручити постійній комісії або декільком постійним комісіям виробити, відредагувати і внести на повторний розгляд проект рішення ради.

 

2.8. Прийняття рішення.

Стаття 28

            На засіданнях рада  приймає рішення відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим Регламентом або по рішенню ради проводиться таємне голосування. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менш половини від числа присутніх депутатів ради.

            Для проведення відкритого і таємного голосування сесія вибирає із числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю від числа присутніх депутатів.

            Лічильна комісія вибирає із свого складу голову і секретаря комісії.

            Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії і затверджується сесією.

            В лічильну комісію не можуть входити депутати, чиї кандитатури висунуті до складу вибираємих органів чи на пости посадових осіб.

 

Стаття 29

      Голова лічильної комісії:

-          інформує про наявність кворуму;

-          повідомляє прийнято чи не прийнято пропозицію чи рішення;

-          підписує протоколи лічильної комісії.

 

Стаття 30

Перед початком відкритого голосування головуючий указує кількість пропозицій, що виносяться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів (від загального числа депутатів, від числа присутніх) може бути прийняте рішення.

            Голосування з процедурних питань може бути проведене без підрахунку голосів по явній більшості, якщо ні один депутат не вимагатиме іншого.

            При голосуванні по одному питанню кожний депутат ради має 1 голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

            Після підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи скасовано.

 

Стаття 31

Таємне голосування проводиться обовязково при розгляді персональних питань, крім випадків обумовлених цим Регламентом.

            Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюєтся лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошується головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється   безпосередньо перед голосуванням. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії по встановленій нею формі і в визначеній кількості.

            Бюлетені для таємного голосування повинні вміщувати необхідну для голосування інформацію. В бюлетені для голосування по проекту рішення чи по єдиній кандидатурі повинні стояти слова “ЗА” і “ПРОТИ”.

            Кожному депутату видається один бюллетень по виборах обираємих органів або посадової особи, або по рішенню питання.

            Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії відповідно зі списком депутатів по пред’явленню ними посвідчення депутата ради.

            Про видачу бюлетенів в списку робиться відмітка. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом в кабіні для таємного голосування шляхом проставлення проти прізвища кандидата за якого голосують знака “+” або “v” у квадраті, що означає “ЗА” або такогож знака у квадраті “Не підтримую жодного кандидата”, якщо нікого не підтримують.

            Недійсними вважаються бюллетені в яких залишилось дві і більше кандидатур на одну посаду. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

            Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються всіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування. По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

 

Стаття 32

Відкрите голосування проводится поіменно, якщо на цьому наполягає не менше третини з числа присутніх на сесії депутатів ради.

            Поіменне голосування проводиться іменними бланками депутатів. Бланки для поіменного голосування видаються лічильною комісією перед голосуванням по пред’явленню посвідчення депутата. В списку депутатів при цьому робиться відповідна позначка.

            Заповнений бланк підписується депутатом. Не підписані, не заповнені, а також ті що містять не поставлені на голосування варіанти рішення бланки для поіменного голосування вважаються недійсними. Результати поіменного голосування доводяться до всіх депутатів.

            Депутат ради зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосування. Депутат, який відсутній під час голосування не має права подати свій голос пізніше чи заочно.

            При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування по рішенню ради проводится повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його результати визнаються недійсними.

 

Стаття 33

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального числа депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України, а також цим Регламентом встановлений інший порядок голосування, після чого підписується міським головою, а у випадках передбачених ст.9 цього Регламенту – головуючим на сесії.

            За дорученням ради прийняте рішення може допрацьовуватись виконавчим комітетом ради з внесенням стилістичних поправок, не змінюючих зміст прийнятого рішення.

            Прийняте рішення ради в 15-денний строк розмножується і розсилається апаратом ради постійним комісіям, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам.

            Рішення набирає чинності з моменту прийняття, якщо не встановлений інший строк його введення в дію.

            Рішення ради, яке передбачає адміністративну відповідальність за його порушення набирає чинності через 10 днів після опублікування в засобах масової інформації і діє протягом строку, вказаного в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

           Регуляторні акти, прийняті органами чи посадовими особами офіційно  оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації ради не пізніше як у 10-денний строк після їх прийняття та підписання

         Виконання заходів з відстеження результативності актів, прийнятих міською радою забезпечується виконавчим комітетом міської ради.

       Базове відстеження результативності  регуляторного  акту здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

       Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшостю його положень, але не пізніше 2 років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу не встановлений більш  ранній строк.

       Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюється раз на  кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

      Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акту не може бути більшим ніж 45 робочих днів.

      Регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, готує звіт про  відстеження результативності регуляторного акту, не пізніше як у 10-денний строк з дня підписання цього звіту та оприлюднює його.

      Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами. .

      Рішення ради, як правило, знімається з контролю радою після детального вивчення депутатами положення справ і доповіді постійної комісії.

            Пропозиції і критичні зауваження висловлені депутатами на сесії ради, передані в письмовій формі голові сесії або в секретаріат, а також, що містяться у висновках постійних комісій сесії, в 15-денний строк розглядаються міським головою і направляються відповідним державним і громадським організаціям, посадовим особам, які зобов’язані у місячний термін розгланути ці пропозиції, зауваження і про результати повідомити депутата чи постійну комісію, а також раду.

            Листи і звернення громадян, одержані на адресу сесії ради, розглядаються відповідно до передбаченого законом порядку.

 

2.9. Протоколи сесії ради.

Стаття 34    

На кожній сесії міської ради ведеться протокол.

            В протоколі сесії ради вказуються такі дані:

-          найменування ради, порядковий номер сесії (в рамках скликання), дата і місце проведення сесії;

-          число депутатів, обраних до ради, число присутніх і відсутніх депутатів;

-          порядок денний сесії;

-          прізвища   виступаючих депутатів (для осіб, що не є депутатами – посади), а також депутатів, які внесли запит  (письмово чи усно) або питання доповідачам;

-          перелік усіх прийнятих рішень з вказівкою числа голосів, поданих за рішенням, проти і тих, хто утримався.

Рішення ради з процедурних питань (затвердження порядку денного, припинення дебатів, прийняття до відома довідок, що даються учасникам сесії і тому подібне) відображається в протоколі сесії.

До протоколу сесії додаються:

-          тексти доповідей і співдоповідей;

-          рішення прийняті радою;

-          письмові запити депутатів;

-          письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

-          списки поіменного голосування;

-          тексти виступів тих, хто записався, але не одержав слова для виступу в зв’язку з припиненням дебатів;

-          письмові інформації органів ради, роздані депутатам на сесії;

-          список реєстрації депутатів;

-          список запрошених осіб.

Протокол сесії оформлюється в місячний строк. Протокол сесії підписується міським головою або головуючим на сесії.

            За правильність записів в протоколі сесії, за своєчасне оформлення протоколу та інших матеріалів несе відповідальність секретар ради.

            Оригінал протоколу сесії протягом встановленого строку зберігається в раді, а потім передається до державного районного архіву на постійне збереження. Копії протоколів сесії надаються для ознайомлення депутатів на їх вимогу.

 

 Розділ ІІІ. Депутати, посадові особи ради.

 

3.1. Депутати.

Стаття 35

Повноваження депутата міської ради починається з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів і визнання повноважень депутатів і закінчується в день 1 сесії ради нового скликання. Повноваження депутатів можуть бути припинені достроково у випадках передбачених законом.

            Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь в діяльності ради і утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою і її органами, виконує їх доручення.

            Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

            На час сесій засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов¢язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов¢язаних з депутатською діяльностю за рахунок міського бюджету.

            Депутат зобов¢язаний брати участь в роботі сесій ради, засідань постійних і інших комісій ради, до складу яких його обрано.

            У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата в установленому порядку.

            Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано.

            Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями або розсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їм органам та посадовим особам, які зобов¢язані розглянути ці пропозиції і зауваження, у строки встановлені радою і про вжиті заходи повідомити депутату та раді.

            Якщо депутат допускає образливі висловлювання відносно інших депутатів або здійснює дії не сумісні з правилами депутатської етики, рада має право за висновками комісії з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, прийняти до нього міри впливу: попередити, попередити з повідомленням в засобах масової інформації.

3.2. Депутатський запит.

Стаття 36

Депутат міської ради має право звернутися із запитом до міського голови, виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності розташованих або зареєстрованих на території міста.

            Порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавством і цим Регламентом.

Звернення депутата чи групи депутатів до посадових осіб вважається депутатським запитом в тому випадку, якщо порушені питання мають громадське значення в масштабах міста.

            Міська рада приймає рішення про визнання звернення депутата чи групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів від числа присутніх депутатів.

            Державний орган і посадова особа, до яких звернений запит, зобов¢язані дати усну або письмову відповідь на сесії або в строк, встановлений радою. Депутат чи група депутатів від імені яких був внесений запит, мають право звернутися до органів чи посадових осіб, що надали відповідь на запит за додатковими роз¢ясненнями.

            Відповідь на запит після заслуховування може бути обговорена. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 

 

 

3.3. Депутатські групи (фракції).

Стаття 37

Депутати можуть добровільно об¢єднуватись в депутатські групи  (фракції) чисельністю  не менше 3 чоловік, міський голова і секретар не можуть входити до складу депутатських груп (фракцій). Депутат ради може входити до складу  тільки однієї депутаттської групи (фракції).

Депутати об”єднюються:

-          в депутатські групи   на підставі їх взаємної згоди по єдності  території їх виборчих округів, спільних проблем, які вони вирішують або за іншими  ознаками;

-          в депутатські фракції на підставі єдністі поглядів або партійного членства.

            Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу та виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою (фракцією).

            Для реєстрації депутатської групи (фракції) міському голові надається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи (фракції), її назву, мету або завдання, додається поіменний список групи (фракції)  з вказівкою осіб яким доручено представляти групу (фракцію) в раді.

            Міський голова на початку чергової сесії ради зобов¢язаний повідомити про утворення депутатської групи (фракції) і її склад. З цього моменту група (фракція) вважається зареєстрованою.

                        Зареєстрована група (фракція) має право виступу на сесії з любого питання. Виступаючій від групи (фракції) визначається самою групою (фракцією) та заявляється в секретаріат сесії. Виступаючі від групи (фракції) мають переважне право виступу після виступів представників постійних і інших комісій ради.

            Депутатська група (фракція) не має права виступати від імені міської ради.

            За поданням зарееєстрованої групи (фракції) з дозволу міського голови подані нею матеріали розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

            Групі (фракції) депутатів надається можливість попереднього обговорення питань, що виносяться на розгляд  сесії ради, а також виділяється приміщення для роботи.

           Членство депутата ради в депутатській групі (фракції) не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень

           Діяльність депутатської групи (фракції) припиняється у випадках, передбачених п.6 ст.26 Закону України “ Про статус депутатів місцевих рад” та діючим законодавством.

 

3.4. Прорядок дострокового припинення повноважень депутата.

Стаття 38

Повноваження депутата ради припиняється достроково у випадках, передбачених ст. 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад ”.

            Крім того, рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:

-          подання ним заяви про припинення депутатських повноважень;

-          в зв¢язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом;

-          звільнення з роботи і виїзд на постійне місцепроживання за межі міста.

Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, яка подає раді свій висновок з цього питання.

            Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводиться до відома міської виборчої комісії для вирішення питань про заміщення вибувшого депутата.

            Інформація про дострокове припинення повноважень депутата міської ради публікується в міськрайонній           газеті  “Попаснянский вестник”.

 

 

3.5. Міський голова.

Стаття 39

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування строком на 4 роки в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

            Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.

            Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльностю, одержувати від цього прибуток.

            На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлене законом.

 

Стаття 40

            Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

            Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

            Міський голова:

1.      Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

2.      Організує роботу ради і виконавчого комітету.

3.      Підписує рішення ради та її виконавчого коміету.

4.      Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

5.      Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради.

6.      Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету.

7.      Здійснює керівництво апаратом ради, її виконавчого комітету.

8.      Скликає сесії ради, вносить пропозиції,та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.

9.      Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-екномічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про його виконання.

10.  Призначає на посади та звільнює з посад керівників відділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

11.  Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

12.  Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

13.  Є розпорядником бюджетних, цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою.

14.  Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об¢єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах, відповідно до законодавства.

15.  Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

16.  Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до діючого законодавства та з питань, віднесених до виключної  компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради.

17.  Веде особистий прийом громадян.

18.  Забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об¢єднань;

19.  Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування визначені законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання їх виконавчих органів;

20.  Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

21.  Міський голова несе персональну відповідальність до здійснення наданих йому законом повноважень.

22.   При здійсненні наданих повноважень, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

23. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов¢язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

3.6. Секретар міської ради. 

Стаття 41

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

 

Стаття 42

            Секретар міської ради:

1.      скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачаються внести на розгляд ради;

2.      веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

3.      організовує  підготовку сесії ради, питань, що виносяться на розгляд ради;

4.      забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5.      за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6.      сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7.      організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов¢язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8.      забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов¢язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9.      вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов¢язані з діяльністю ради та їх органів.

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

РОЗДІЛ IV. Комісії ради.

 

4.1. Постійні комісії. 

Стаття 43. 

      Положення про постійні комісії ради затверджується на другій сесії.

      Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і  членів комісії з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

      Міська рада обирає такі постійні комісії:

-          з питань економічного і соціального розвитку; промисловості, транспорту і зв`язку ;

-          з питань бюджету, фінансів, регіональних зв`язків та комунальної власності;

-          з питань благоустрою, земельних ресурсів та екології;

-          з питань науки, освіти, культури і спорту, соціальної політики і охорони здоров`я;

-          з питань законності, прав людини і свободи слова, регламенту, депутатьської діяльності , етики та регуляторної політики.

У випадку необхідності рада може змінити перелік, кількісний склад,персональний  склад постійних комісій.

             Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 44

            Кількісний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 5 чоловік.

            Персональний склад постійних комісій визначається рішенням міської ради після обрання голів постійних комісій.

             Голосування з усіх питань утворення постійних комісій проводяться відкрито.

            Голова постійної комісії може бути в любий час відкликаний по рішенню міської ради та його особистому проханню, а також в зв¢язку з незадовільною роботою на цій посаді, або з інших обставин, що суперечать виконанню ним своїх обов¢язків.

Пропозиції щодо відкликання голови постійної комісії вносяться:

1.      Самим головою постійної комісії по його письмовій заяві.

2.      Міським головою.

3.      По рішенню відповідної постійної комісії, прийнятому на її засіданні під керівництвом вибраного на цей  час члена цієї комісії.

4.      Не менш чим третиною від загального складу депутатів ради по їх письмовій заяві.

           Рішення про відкликання голови постійної комісії повинно мати відомості про причину відкликання.

           У випадку відкликання голови постійної комісії, він залишається членом цієї комісії, якщо радою не прийняте інше рішення.

      

Стаття 45

      Голова постійної комісії:

-          організовує роботу комісії;

-          скликає  і веде засідання комісії;

-          пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

-          дає доручення членам комісії, викликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

-          запрошує для участі в засіданнях комісії представників державних органів, партійних та громадських організацій, органів самоорганізації населенння, спеціалістів;

-          представляє комісію у відносинах з державними і громадськими органами і організаціями, депутатами ради, підприємствами, установами, організаціями і громадянами, органами самоорганізації населення;

-          організовує роботу по виконанню рішень комісії;

-          інформує міського голову про розглянуті питання, а також про заходи, прийняті по виконанню рекомендацій комісії;

-          інформує членів комісії і інших депутатів про виконання рішень і розгляд їх рекомендацій.

 

Стаття 46

       Заступник голови постійної комісії:

-          виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

-          виконує обов¢язки голови або секретаря комісії при їх відсутності.

 

Стаття 47

     Секретар постійної комісії:

-          організує ведення протоколу засідання постійної комісії;

-          веде поточне діловодство постійної комісії;

-          організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії;

-          забезпечує членів комісії необхідною інформацією;

-          повідомляє членів комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

 

Стаття 48

         Постійні комісії міської ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.

           Рішення, висновки, рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

           Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підлягають обов¢язковому розгляду відповідними державними органами,  громадськими організаціями , підприємствами, установами, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійні комісії в встановлений ними строк.

           У випадку, коли рекомендації не розглянуті, постійна комісія може внести пропозицію раді про притягнення до відповідальності керівників і посадових осіб.

           Засідання комісіії скликаються в міру необхідності і можуть проводитися як в дні проведення сесії ради, так і перед ними.

           Дні і час засідання визначають самі комісії.

           В засіданнях комісій можуть приймати участь з правом дорадчого голосу депутати, що не входять до складу даної комісії.

            Засідання правомочні, якщо на них присутні не менше половини членів комісії від загального складу.           

            У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

             Засідання комісії ведуться гласно. По рішенню комісії засідання може бути закритим.

             Питання, що знаходяться в компетенції декількох комісій, можуть по ініціативі комісії, а також за дорученням ради або міського голови розглядатися комісіями спільно з прийняттям загального висновку.

             Голосування на спільному засіданні проводиться по комісіям окремо.

             Рішення вважається прийнятим, якщо в кожній комісії воно одержало більшість голосів.

             При розходженні думок комісії, створюється узгоджувальна комісія для прийняття узгоджувального варіанта рішення.

             Якщо комісія не виробляє спільного рішення, вони готують висновки окремо.

              Член постійної комісії зобов¢язаний приймати участь у діяльності комісії, сприяти проведенню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

              Член постійної комісії, пропозиції якого не одержали підтримки комісії, можуть внести їх в письмовій чи усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

               Рішення, висновки і рекомендації постійної комісії підписує голова або його заступник.       

               Рішення, висновки і рекомендації прийняті постійними комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.

               Протоколи засідання постійних комісій підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписують головами і секретарями відповідних комісій.

               Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах комісії, а по закінченню строку здаються в районий архів на постійне збереження.

 

4.2. Тимчасові комісії.

Стаття 49

             Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозиції постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

            Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

            Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться закритими. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

            Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ V. Виконавчий комітет міської ради.

 

5.1.        Порядок утворення виконавчого комітету.

Стаття 50

            Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, його виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

            Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

            Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівників відділів та інших осіб.

            До складу виконавчого комітету міської ради входить за посадою секретар міського ради.

            Очолює виконавчий комітет міський голова.

            Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов¢язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

            На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють в ньому на постійній основі поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для міського голови.

           До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

            Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді.

 

5.2.Повноваження виконавчого комітету міської ради.

Стаття 51 

     Виконавчий комітет міської ради:

1.      Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що розглядаються радою.

2.      Координує діяльність відділів міськради та її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

3.      Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів або посадових осіб.

Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами міської ради та міським головою в межах Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

5.3. Організація роботи виконавчого комітету міської ради.

Стаття 52 

         Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, у випадку його відсутності – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

          Виконавчий комітет ради має гербову печатку.

         Засідання виконавчого комітету ради є відкритими і гласними. У разі необхідності виконком може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

         Гласність роботи виконкому  забезпечується шляхом публікації інформацій про його  роботу в міськрайонній газеті  “Попаснянский вестник” , повідомлень в інших засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради. (Із змінами внесеними рішенням міської ради № 13/14 від 14.07.2011 р.)

        На засіданнях виконавчого комітету ради, яке проводиться гласно, можуть приймати участь народні депутати України, депутати районної і обласної ради з правом дорадчого  голосу, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, партійних, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо.

      У закритому засіданні мають право бути присутні прокурор району, а також особи, присутність яких по рішенню виконкому необхідна для розгляду відповідного питання.

 Головуючий повідомляє членів виконкому про участь осіб, запрошених на засідання.

      Запрошення осіб на  засідання виконкому  визначає і організовує міський голова або заступник міського голови.

      Головуючий на засіданні повідомляє членів виконкому про осіб офіційно запрошених на засідання виконкому.

      Запрошені особи не мають права втручатися в роботу виконкому, зобов’язані стримуватися від проявів схвалення або несхвалення.

     У випадку невиконання цих вимог, по усному розпорядженню головуючого на виконкомі вони  можуть бути видалені із залу засідання.

     Виконавчий апарат ради попередньо повідомляє засоби масової інформації про час проведення і порядок денний виконкому та надає їм матеріали, які надаються членам виконкому .

     Проекти рішень виконкому та інші матеріали, які будуть розглядатися на засіданні виконкому, надаються  членам виконкому  загальним відділом  виконавчого комітету міської ради  за 3 дні до засідання. (доповнено рішенням міської ради № 8/23 від 14.03.2011 р.)

      Матеріали з питань, що пропонуються на розгляд виконавчого комітету, подаються міському голові , заступнику міського голови чи секретарю ради не пізніш ніж  за 20 робочих  днів до засідання виконавчого комітету. Матеріали представляють собою пакет документів:

- довідка погодження проекту рішення з заступниками міського голови, структурними підрозділами виконкому міської ради, до відома яких відносяться  ці питання, та юристом виконкому міської ради та з відміткою про розміщення у ЗМІ або на офіційному веб-сайті міської ради;

- проект рішення, завізований розробником;

- інші документи, на підставі яких підготовлено даний проект рішення.

       Проекти рішень виконавчого комітету  оприлюднюються розробниками у засобах масової  інформації або розміщуються на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради не пізніш, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, згідно ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

       У разі скликання позачергового засідання виконкому з метою вирішення питань, які потребують невідкладного розгляду, проекти рішень оприлюднюються не пізніш ніж за 1 день до пленарного засідання. Питання, внесені до Порядку денного під час засідання виконкому, обовязково оприлюднюються  після  їх прийняття.

(доповнено рішенням міської ради № 13/14 від 14.07.2011 р.)

Стаття 53 

          Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчого комітету міської ради.

            Відділи є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими виконавчому комітету та міському голові.

            Керівники відділів міської ради та її виконавчого комітету призначаються на посаду міським головою на конкурсній основі.

            Положення про відділи міської ради та її виконавчого комітету затверджується радою.

Стаття 54

          Міський голова затверджує штатний розпис апарату ради в межах загальної чисельності і витрат на його утримання, затверджених радою.

 

 

Секретар   ради                                                                             Т.Є.Лисиченко

Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції