Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

 Повноваження та обов'язки міського голови

Загальна інформація

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.
 2. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.
 4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів ради, передбачені законом про статус депутатів ради, якщо інше не встановлено законом.

 Повноваження міського голови

 1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень

 2.  Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених цим Законом

 3. Міський голова:

  1) забезпечує здійснення в рамках даних законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
  2) організовує в рамках, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
  3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
  4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
  5) вносить на розгляд ради пропозицію про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
  6) вносить на розгляд ради пропозицію про структуру і штати виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
  7) здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету ради;
  8) скликає сесії ради та засідання її виконавчого комітету, вносить пропозицію та формує порядок денний сесій ради та засідань виконавчого комітету та головує на пленарних засіданнях ради, на засіданнях виконавчого комітету;
  9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що знаходяться в його веденні; оголошує затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
  10) призначає на посади та звільняє з посади керівників відділів, підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; (Пункт десятий частини третьої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1841 III (1841-14) від 22.06.2000)
  11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
  12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
  13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
  14) представляє територіальну громадськість, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
  15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
  16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
  17) веде особистий прийом громадян;
  18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
  19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
  20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 4.  Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 5.  При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 6. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 (Із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції