Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

 

                                                                                                                     ПРОЕКТ

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

  

РІШЕННЯ

 

 

    2012 р.                                                             № 

 м. Попасна

 

 

Про  Програму приватизації майна

комунальної власності територіальної

громади м. Попасна на 2012-2015роки

 

 

 

 

     З метою дотримання чинного законодавства України з питань приватизації, забезпечення соціально-економічного розвитку та запланованих надходжень до міського бюджету м. Попасна, забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації, відповідно до Конституції України, керуючись Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», п.п. 30 п. 1 ст. 26, ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити  Програму приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Попасна на 2012-2015 роки (додаток 1).

 

 1. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою Попаснянської міської ради (Шмельова Н.О.) забезпечити оприлюднення даного рішення.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, регіональних зв’язків та комунальної власності.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Ю.І.Онищенко

 

 

 

 

 

Підготувала Шмельова Н.О.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток 1

                                                                                                           до рішення  

                                                                                                           Попаснянської міської ради 

                                                                                                           від             2012р. №  

 

ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
комунального майна територіальної громади міста Попасна на 2012-2015 роки

 

ВСТУП

 

      Відповідно до чинного законодавства України територіальним громадам належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, землю, природні ресурси, підприємства, установи, організації тощо. Оскільки органи місцевого самоврядування – ради є представницьким органом територіальних громад, вони від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати, купувати тощо. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до міського бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку. Рішенням Попаснянської міської ради від 27.01.2005 р. № 19/8 (з наступними змінами затверджено Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Попасна (далі – Перелік). В цей Перелік входять майнові комплекси міських комунальних підприємств, інженерні мережі, будівлі, житло, пам’ятники тощо.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Програма приватизації комунального майна територіальної громади міст Попасна на 2012 - 2015 роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про власність» та інших законодавчих актів, що регулюють питання власності.
   
1.2. Програма визначає основні цілі, пріоритети, завдання, способи приватизації комунального майна, об'єкти, що підлягають приватизації, та відповідні заходи щодо виконання цієї Програми.
   
1.3. Основною метою приватизації є:
    - реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через спеціально уповноважені органи;
    - сприяння подальшому розвитку інфраструктури м. Попасна шляхом збільшення частки приватних власників, які мають довгострокові інтереси в розвитку об'єкта, що приватизувався, здійснюють ефективне управління їм і сприяють створенню соціально орієнтованої ринкової економіки;
    - підтримання та подальший розвиток м. Попасна за рахунок коштів, що надходять від приватизації;
    - підвищення довіри покупців до процесу приватизації;
    - максимальна відкритість та прозорість усіх процедур приватизації для мешканців міста та покупців.


1.4. Завданнями приватизації є :
    - досягнення максимальної ефективності приватизації об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до Програми;
    - забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;
    - залучення коштів у міський бюджет.
Для реалізації цих завдань виконавчий комітет Попаснянської міської ради (далі – Орган приватизації (на підставі відповідного рішення Попаснянської міської ради) в межах своєї компетенції:
   - організує та проводить роботу з підготовки об’єктів комунальної власності до приватизації, визначенню їх ринкової вартості;
    - виступає продавцем майна комунальної власності;
    - оформляє акти приймання-передачі;
    - забезпечує надходження коштів, отриманих в процесі приватизації майна комунальної власності,  до місцевого бюджету.
   
1.5. Суб'єкти приватизації.
    Суб'єктами приватизації комунального майна територіальної громади Попаснянської міської ради, є:
-    продавець;
-    покупці (їх представники).

     Приватизація комунального майна територіальної  громади міст Попасна здійснюється на підставі рішень Попаснянської міської ради.
     Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:
- фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства);
- юридичні особи, що зареєструвалися на території України;
- юридичні особи інших держав.
    Не можуть бути покупцями об'єктів приватизації:
- юридичні особи, в майні яких є частка державної власності, що перевищує 25 %;
- органи державної влади і місцевого самоврядування;
- працівники органів приватизації та інші особи, яким відповідно до чинного законодавства заборонено займатися підприємницькою діяльністю.

1.6. Об'єкти приватизації.
     Класифікація об'єктів приватизації здійснюється з метою раціонального та ефективного застосування способу приватизації відповідно до цієї Програми.
   
Група А:
- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, які виділені в самостійні підприємства, у тому числі ті, що знаходяться в оренді, а також виділені в результаті реструктуризації комунальних підприємств, вартість основних фондів яких недостатня для формування статутних фондів відкритих акціонерних товариств;
- окреме індивідуально визначене рухоме і нерухоме майно (у тому числі будівлі, споруди і нежитлові приміщення - незалежно від їх вартості);
- майно комунальних підприємств, ліквідованих за рішенням господарського суду і майно комунальних підприємств, що ліквідуються за рішенням Попаснянської міської ради;
- майно комунальних підприємств, що не були продані як цілісні майнові комплекси.

Група В:
 - об'єкти комунальної власності, в тому числі цілісні майнові комплекси комунальних підприємств і їх структурні підрозділи, передані в оренду, цілісні майнові комплекси підприємств агропромислового комплексу, вартість майна яких достатня для формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства (ВАТ).


Група Г:
     - цілісні майнові комплекси комунальних підприємств або пакети акцій ВАТ, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж акцій) займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг).
 
Група Д:
 - об’єкти незавершеного будівництва, у тому числі законсервовані об'єкти, а також невстановлене устаткування та будівельні матеріали, які придбані для об’єкта незавершеного будівництва, але приватизуються окремо.   

Група Е:
- акції (частки, паї), що належать територіальній громаді м. Попасна у статутних фондах господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями та міжгосподарських товариств, крім ВАТ, створених у процесі приватизації), розташованих на території України або за кордоном.

Група Ж:
- незалежно від вартості, об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку і туризму, що знаходяться на самостійних балансах, а також ті, що не увійшли до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації.
Віднесення об'єкта приватизації до тієї або іншої групи здійснюється Відділом з урахуванням вимог цієї Програми і коригуються ним на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж акцій) та у разі втрати ознак.

1.7. Приватизація та відчуження цілісних майнових комплексів підприємств і ВАТ, 100 відсотків акцій яких знаходиться в комунальній власності, незалежно від причин відчуження здійснюється Органом приватизації відповідно до законодавства про приватизацію.

1.8. Перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, затверджується рішенням Попаснянської міської ради.

1.9. Не підлягають приватизації об'єкти комунальної власності територіальної громади м. Попасна, продаж яких заборонено відповідно до чинного законодавства України та рішеннями Попаснянської міської ради.


2. ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТІВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

   
2.1. Орган приватизації разом з відповідними балансоутримувачами комунального майна територіальної громади м. Попасна здійснює підготовку об'єктів до приватизації.

2.2.  Орган приватизації має право залучати незалежних консультантів і суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт щодо приватизації об'єктів комунальної власності відповідно до вимог діючого законодавства України.
   
2.3. Підготовка об'єктів до приватизації може включати:
    1) інвентаризацію майна, що підлягає приватизації, і визначення умов його подальшого використання;
    2) виявлення комунального майна, що не підлягає приватизації, і визначення умов його подальшого використання;
    3) виявлення іншого комунального майна, що тимчасово не використовується, і розробка пропозицій щодо умов його подальшого використання;
    4) визначення ціни продажу об’єкту, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову вартість продажу об’єкта за конкурсом;
    5) оприлюднення інформації про об’єкти приватизації.
   
2.4. Ініціатива щодо приватизації об’єктів комунальної власності може виходити як від Органу приватизації, так і від юридичних чи фізичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства.
   
Ініціатива щодо визначення способу приватизації належить Органу приватизації.

2.5. Після надходження до  Органу приватизації звернення юридичної чи фізичної особи щодо приватизації об’єкта (заява про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації в 3-х примірниках згідно додатку № 1 до наказу ФДМУ № 848 від 27.04.04р.), у тому числі від таких, які є орендарями комунального майна,  Орган приватизації подає відповідні пропозиції про включення об’єкту до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, на розгляд постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, регіональних зв’язків і комунальної власності.

2.6. Після затвердження на сесії Попаснянської міської ради переліків об’єктів, що підлягають приватизації, Орган приватизації здійснює заходи щодо приватизації об’єктів відповідно до чинного законодавства.

2.7. У разі, якщо Орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією використати своє право, надане рішенням Попаснянської міської ради, приватизувати орендоване майно, орендар повинен письмово підтвердити згоду щодо запропонованих термінів приватизації об’єкту оренди. У разі отримання відмови або не надання відповіді орендарем у 35-ти денний термін (з урахуванням поштового обігу) дає підстави органу приватизації виносити на розгляд сесії питання щодо вилучення зазначеного майна з переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом викупу.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ОБ'ЄКТІВ


3.1. Визначення початкової вартості та ціни продажу об'єктів комунальної власності здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки в порядку, встановленому законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

                                                 
4. СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

   
4.1. Продаж  комунального майна територіальної громади м. Попасна здійснюється способами, що визначаються законодавством України для кожної групи об'єктів (викуп; продаж на аукціоні, за конкурсом).

4.2. Одним із способів, що застосовується при індивідуальній приватизації, є конкурсний продаж як інструмент збалансування досвіду та переваг, наявних у покупців, які можуть посилити конкурентні переваги підприємства, та збільшення розміру ціни об’єкта.

4.3. Орендар має переважне право на викуп орендованого майна, якщо ним за згодою орендодавця здійснені за рахунок власних коштів поліпшення, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше 25 відсотків залишкової вартості майна (будинки, споруди, приміщення).

4.4. У випадку, якщо Орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна,  Орган приватизації може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах.

4.5. При продажі об’єктів комунальної власності, включених до переліку об’єктів, що приватизуються на конкурсних засадах, переможець визначається виключно виходячи з найбільш запропонованої ним за об'єкт ціни продажу та прийняття зобов’язань з виконання умов конкурсу.

4.6. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів у результаті ліквідації комунального підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти цим майном, передається ліквідаційною комісією  Органу приватизації для подальшої приватизації за актом прийому-передачі.
 
4.7. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів комунального підприємства, визнаного банкрутом за рішенням суду, у разі винесення судом ухвали про його ліквідацію, передається ліквідаційною комісією до  Органу приватизації за актом приймання – передачі, який підписується ліквідатором і представником Органу приватизації для подальшої приватизації. Продаж даного майна здійснюється винятково на аукціонах та товарних біржах.
   
4.8. У період з моменту підписання акту прийому-передачі до підписання договору купівлі - продажу майна контроль за цілістю майна ліквідованих підприємств або визнаних банкрутом здійснює ліквідаційна комісія або арбітражний керуючий.
   
4.9. У разі коли об'єкт групи А двічі виставлявся на продаж, але від покупців не надійшло жодної заявки, Орган приватизації приймає рішення про продаж об'єкта методом зниження ціни лота. 

4.10. Продаж об’єктів комунальної власності на конкурентних засадах здійснюється відповідно до розділу IV Закону України „ Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.

4.11. Продаж об’єктів комунальної власності шляхом викупу здійснюється відповідно до розділу IІІ Закону України „ Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.

4.12. Якщо заявник подав заяву про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, та цей перелік був затверджений рішенням міської ради, то заява про приватизацію не подається.

4.13. Відповідальний спеціаліст за погодженням з заступником міського голови, що здійснює керівництво процесом малої приватизації, визначає організацію - суб'єкта оціночної діяльності - шляхом проведення тендеру, якщо оплата його послуг здійснюється з міського бюджету.

У разі домовленості між Продавцем та Покупцем про оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності за рахунок власних коштів Покупця , та визначення конкретної організації - суб'єкта оціночної діяльності, відповідальний спеціаліст надсилає до даної організації листа-замовлення з визначенням платника за виконання експертної оцінки, без проведення тендеру. При цьому укладається трьохсторонній договір.

4.14. Після одержання акту та звіту про оцінку майна, спеціаліст, за погодженням з головою або заступником міського голови, визначає організацію для проведення рецензування звіту, в порядку, передбаченому в п.4.13.

При цьому замовником виступає виконавчий комітет, а сплачує за її розробку - покупець.

Спеціаліст готує відповідного листа на адресу організації.

4.15.  Після одержання рецензії, спеціаліст готує проект рішення виконавчого комітету про затвердження звіту та рецензії на нього.

 

            В разі подання покупцем (орендарем) заяви про компенсацію йому вартості невід'ємних поліпшень орендованого майна, здійснених за згодою орендодавця, за час оренди, з метою подальшого врахування вказаних витрат при проведенні незалежної оцінки майна, та якщо вказаний об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів приватизації, виконавчий комітет в особі голови чи його заступника, що здійснює керівництво процесом малої приватизації, розглядає це питання, та в разі згоди зобов'язує відповідального спеціаліста організувати та здійснити процедуру, передбачену Порядком оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення. На підставі п.17, 20, 38, 67 Постанови КМУ за № 1891 від 10.12.2003р. та наказу ФДМУ за № 377 від 27.02.2004р. вказані дії передують затвердженню виконавчим комітетом: звіту про оцінку вартості вказаного об'єкту та рецензії на нього.

4.16. Звіт про оцінку майна та рецензія на нього затверджуються рішенням виконавчого комітету.

4.17. Відповідальний спеціаліст, встановленим порядком, готує проект рішення  міської ради про надання заявнику права викупу об'єкта.

4.18. Міська рада своїм рішенням, надає заявнику право викупу вказаного об'єкта.

4.19. Орган приватизації на підставі рішення міської ради, разом з покупцем, готує проект договору купівлі-продажу та акт передачі об'єкта, що приватизується.

4.20. Договір купівлі-продажу підписується міським головою та покупцем.

4.21. Покупець здійснює нотаріальне посвідчення договору.

4.22. В тридцятиденний термін після цього, покупець сплачує, на обумовлений договором рахунок, кошти за придбання об'єкту приватизації.

4.23. У триденний термін після нотаріального посвідчення міський голова та новий власник підписують акт передачі приватизованого об'єкта.

4.24. Протягом 15 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу, відповідальний спеціаліст готує для публікації в місцевій пресі, інформацію про здійснення викупу.

Примітка.  Строк  внесення коштів за придбання об'єкту приватизації, згідно заяви покупця, може бути продовжений відповідно до п.5 ст.23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію).  

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ


5.1. Покупець об’єкта комунальної власності зобов’язаний заплатити за придбаний об’єкт протягом тридцяти календарних днів з часу нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі порушення строку оплати покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від несплаченої суми за кожен день прострочення. Пеня нараховується з тридцять першого дня від дати нотаріального посвідчення  договору купівлі-продажу.

Несплата покупцем ціни об’єкта продажу протягом тридцяти календарних днів з часу нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу  є підставою для порушення питання про розірвання договору купівлі-продажу у встановленому законом порядку.
У разі розірвання договору купівлі-продажу, згідно вимог чинного законодавства,  розмір  неустойки,  яку   сплачують   покупці,    становить     20 відсотків ціни продажу об’єкта купівлі-продажу.   

5.2. При приватизації об'єктів комунальної власності м. Попасна з метою збереження і розвитку життєзабезпечення міста на власників об'єктів, що приватизувалися, можуть покладатися зобов'язання щодо:
- використання об’єкту за призначенням;
- підтримання приватизованих нежитлових приміщень в естетичному вигляді, проведенню необхідних ремонтно-будівельних робіт фасаду будинку, підтриманню в задовільному стані прилеглої території і під'їзних шляхів;
- укладення договорів з юридичними або фізичними особами, що надають послуги, пов'язані з утриманням і експлуатацією приміщень;
- укладення договорів з відповідними організаціями про часткову участь у витратах щодо утримання та ремонту житлового будинку та прилеглої території;
- збереження та раціонального використання робочих місць;
- виконання вимог антимонопольного законодавства;
- утримання об'єктів соціально - побутового призначення;
- виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих для здоров'я умов праці та охорони навколишнього середовища;
-    безпечне утримання об’єкту приватизації;
-    перепрофілювання об’єкту за узгодженням з органом місцевого самоврядування;
-    проведення реконструкції об’єкту в установленому законом порядку із збереженням інженерних комунікацій.
Об’єкт не підлягає відчуженню або передачі в оренду іншим фізичним або юридичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний.

6. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ


6.1. Підприємства, що до початку приватизації мають у тимчасовому користуванні (оренді) земельні ділянки під об’єктом приватизації, після завершення процесу приватизації мають право оформити у встановленому законодавством порядку право власності на ці ділянки. 

6.2. Приватизація земельних ділянок під об'єктами незавершеного будівництва здійснюється відповідно до Закону України “ Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва ” і земельного законодавства.

6.3. Оформлення прав іноземних юридичних осіб, іноземців, осіб без громадянства на користування земельною ділянкою здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.

6.4. У процесі приватизації уточнюються межі земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, оформляється (у разі відсутності) земельний відвід, впорядковуються відносини землекористування, визначається та оформляється право земельного сервітуту відповідно до статей 98 - 102 Земельного кодексу України.

7. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


7.1.  Орган приватизації організовує роботу щодо виконання Програми приватизації  шляхом формування переліків об'єктів, що підлягають приватизації, внесення змін в ці переліки, та здійснює інші заходи у відповідності з діючим законодавством.

7.2.  Орган приватизації публікує інформацію про приватизацію в терміни та в порядку, визначені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає оприлюдненню.


7.3.  Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Попаснянська міська рада, виконавчий комітет Попаснянської міської ради, міський голова, постійні комісії Попаснянської міської ради в межах своєї компетенції.

8. НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

8.1 Кошти, отримані від продажу комунального майна, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (від покупців за подачу заявки на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за невчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації; проценти, нараховані на суму відстрочених платежів) перераховуються в міський бюджет.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. При прийнятті рішень щодо приватизації, узгодження, які надійшли до Органу приватизації до набуття чинності цієї Програми, вважаються дійсними.

9.2. Ця Програма діє до прийняття Попаснянською міською радою нової Програми приватизації  комунального майна територіальної громади міста Попасна.

9.3. У разі виникнення розбіжностей між адресами, зазначеними в пакеті документів з підготовки до приватизації та адресами, зазначеними у технічній документації, виготовленій комунальним підприємством „ Попаснянське бюро технічної інвентаризації ” (далі - БТІ), остаточною вважається адреса, зазначена БТІ.
   
9.4. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, зазначеною в цьому рішенні, договорі оренди та у технічній документації, виготовленій БТІ (до 20 м2), у тому числі пов'язаних з розподілом місць загального користування, остаточними вважаються дані, зазначені в технічній документації БТІ.
   
9.5. Контроль за здійсненням приватизації об'єктів комунальної власності здійснює Попаснянська міська рада шляхом:
- затвердження Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Попасна;
- визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів комунальної власності;
- заслуховування звітів Органу приватизації про хід виконання Програми приватизації на сесіях міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради.

9.6. Контроль за належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі - продажі об'єктів комунальної власності здійснює Орган приватизації.

 

 

 

Заступник міського голови                                                                            О.А. Козаков

Важливо!
 • Графік роботи підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги на період дії карантину
 • Як вберегтися від коронавірусу
 • Що робити при надзвичайній ситуації


 • Робоча група з розробки Стратегії Попаснянської ОТГ

  Нормативні акти Попаснянської міської ради

  Нормативні акти

  Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції