Попаснянська міська рада

У К Р А Ї Н А

Л У Г А Н С Ь К А    О Б Л А С Т Ь

П О П А С Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

Ш О С Т О Г О   С К Л И К А Н Н Я

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського  голови

 

м. Попасна                                              № 264-к                                            27.12. 2011 р.

 

 

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на заміщення  вакантних посад

посадових осіб виконкому Попаснянської

міської ради

 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011
№ 1126, якою внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про захист персональних даних» та затвердженням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (наказ Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164):

1 Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконкому Попаснянської міської ради (далі - Порядок), (додається).

2 Даний Порядок набирає чинності з 01.01.2012р.

            3 Вважати такими, що втратило чинність з 01.01.2012р. розпорядження міського голови   від 18.11.2011р. № 235-к «Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Попаснянської міської ради».

            4 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти   заступника міського голови  Єщенка Г.Г.

 

 

            Міський голова                                                                        Ю.І.Онищенко

 

 

 

 

 

 

Кулік Л.А., 2-08-71                                                                                                   

 

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                           до розпорядження

                                                                                                                  міського голови

                                                                                                                  27.12.2011 р. № 264-к

 

 

 

Порядок

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб  виконкому Попаснянської міської ради

 

1. Загальні положення

 

 

     1 Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб  виконкому Попаснянської міської  ради  шостої-сьомої  категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

     2 Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи  виконкому Попаснян-ської  міської  ради  повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

 

     3 Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб  виконкому Попаснянської міської  ради  розпорядженням міського голови   утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

 

     Очолює конкурсну комісію   заступник міського голови. До складу конкурсної комісії входять представники  загального відділу виконкому міської ради,  а  також  інших  структурних  підрозділів  виконкому  міської ради,  члени виконавчого комітету міської ради.

 

     4 Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

     5 Умови проведення конкурсу визначаються цим Порядком. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

 

     6 До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

     визнані в установленому порядку недієздатними;

     мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

     у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

     позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

     в інших випадках, установлених законами.

 

     7 Особи, які подали необхідні документи до виконкому мської ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

 

     8 Конкурс проводиться поетапно:

 

     1) публікація оголошення виконкому міської ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

 

     2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

 

     3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

     9 Виконком міської ради має опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома своїх працівників.

 

     10 В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

 

     1) найменування виконкому міської ради із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

 

     2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається загальним відділом;

 

     3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 

     4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 

     В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

 

     11 При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою   рішення про призначення осіб, згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах виконкому мської ради, конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

     12 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого апарату обласної ради, такі документи:

 

     письмову згоду на обробку персональних даних;

     заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження;

     заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

     дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

     копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

      декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України  «Про засади запобігання і протидії корупції»;

     копію документа, який посвідчує особу;

     медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

     письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

     копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

     Особи, які працюють у виконкомі міської ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

 

     13 Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

     14 Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

     15 Загальний відділ перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи.

 

     16 Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється  загальним відділом з відповідним обґрунтуванням.

 

     Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

     17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у загальному відділі.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

     18 Іспит проводиться конкурсною комісією виконкому міської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду, на яку оголошено конкурс.

 

     19  Начальник загального відділу за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

     20 Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу  виконкому міської ради.

 

     21 Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад виконкому міської ради розробляється відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України
від 08.07.2011р. № 164 (із змінами).

 

     22 Порядок проведення іспиту у виконкомі міської ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів затверджується міським головою, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

     23 Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

     24 Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб.

 

     25 Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в виконкомі міської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

     Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 

     26 Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

 

     27 Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

 

     28 Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

     У рішенні комісії, що подається голові обласної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 

     29 Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

     30 Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

 

     31 Рішення про призначення на посаду посадової особи виконкому міської ради та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова  на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 

     32 Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 

     33 Рішення м міського голови   може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

 Заступник міського голови                                                                                   Г.Г.Єщенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Вітання з Днем народження!
 • До уваги членів виконкому!

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник