Попаснянська міська рада

ПРОЕКТ

   

 

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

_______________ СЕСІЯ


РIШЕННЯ

«__» _____ 2015 р.                          м. Попасна                                                       №

 

Про оренду майна комунальної власності

територіальної громади міста Попасна

 

 

                Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Попасна, Попаснянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :             

 1. Затвердити Положення про оренду майна територіальної громади міста Попасна згідно з додатком 1.
 2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Попасна згідно з додатком 2.
 3. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Попасна яке передається в оренду згідно з додатком 3.
 4. Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна згідно з додатком 4.
 5. Заяви щодо передачі майна територіальної громади міста Попасна в оренду, рішення щодо яких не прийняті на момент набрання чинності цим рішенням, підлягають розгляду відповідно до цього рішення.
 6. Рішення про передачу майна територіальної громади міста Попасна прийняті, але не виконані на момент набрання чинності цим рішенням, підлягають виконанню відповідно до цього рішення.
 7.  Покласти персональну відповідальність за нарахування та отримання орендної плати на керівників комунальних підприємств, установ, організацій, які є отримувачами орендної плати.
 8. Визнати таким, що втратило чинність рішення Попаснянської міської ради від 21.12.2011 № 20/12 «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна».
 9. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті «Попаснянский вестник» та на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради.
 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, регіональних зв’язків та комунальної власності.

 

        Міський голова Ю.І.Онищенко 

 

 

Підготував: Коваленко В.П.

 

Додаток 1

 до рішення міської ради

 від ___________ №_____

 

 

 

Положення

про оренду майна комунальної власності територіальної громади

м. Попасна

 

1. Загальні положення.

Положення про оренду майна територіальної громади міста Попасна (далі - Положення) розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Це Положення регулює:

- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна (крім землі), що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Попасна (далі – комунальне майно);

- майнові відносини між орендодавцями, комунальними підприємствами, установами організаціями територіальної громади міста Попасна, за якими на праві господарського відання або оперативного управління закріплено майно (підприємства-балансоутримувачі), орендарями, щодо господарського використання майна.

Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах крім випадків, передбачених чинним законодавством, цим Положенням з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

 

2. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин.

2.1. Об’єктами оренди комунального майна є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств територіальної громади міста Попасна, їх структурних підрозділів;

- майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно.

Не може бути об’єктом оренди майно, передача якого заборонена законодавством  України.

2.2. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 кв. м.

2.3. Орендодавцями майна є:

- Попаснянська міська рада. Від імені Попаснянської міської ради повноваження Орендодавця здійснює відповідне комунальне підприємство, установа, організація, на балансі яких перебуває об’єкт оренди;

- Виконавчий комітет Попаснянської міської ради – щодо нерухомого майна, яке перебуває на його балансі.

2.4. Орендарями комунального майна можуть бути товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

2.5. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов'язана зареєструватись як фізична особа-підприємець.

2.6. При  державній реєстрації припинення  діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, розглядається питання щодо припинення  дії договору оренди, і передачі з оренди  Майна.

2.7. Особливості оренди Майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності  громадянами та юридичними особами  іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 

3. Ініціатива щодо оренди майна

3.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;

- виконавчого комітету Попаснянської міської ради;

- комунальних підприємств, установ, організацій.

3.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

3.3. Питання щодо  оренди   Майна розглядаються   на  засіданні конкурсної комісії по наданню в   оренду майна, що належить до  комунальної власності територіальної громади міста Попасна, яка створюється рішенням Попаснянської міської ради. Роботу зазначеної комісії  організовує відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради (надалі – Відділ).

4. Інформаційне забезпечення  відносин оренди комунального майна

4.1. Відділ на підставі інформації наданої підприємствами-балансоутримувачами, формує щороку Перелік майна, що може бути передане в оренду (надалі – Перелік), який оприлюднює в газеті «Попаснянский вестник», на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради з обов'язковим розміщенням фотознімків об'єктів оренди на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради. Зміни до цих переліків вносяться, у разі необхідності, у такому ж порядку.

4.2. Орендодавці в повному  господарському відданні або оперативному управлінні яких перебуває   майно, що  не використовується ними, зобов’язані щомісячно до 5 числа поточного  місяця надавати інформацію про це майно до Відділу для внесення такого   Майна до Переліку.

4.3. Перелік ведеться  Відділом в електронному та паперовому вигляді  і оновлюється  щомісячно.

4.4. До  Переліку включається інформація щодо назви об’єкта, його місцезнаходження, вартісних, кількісних показників, фотознімки  та  інша інформація.

4.5. Відділ проводить щомісячну  звірку  Переліку,  яке може бути передане  в оренду, з  орендодавцями цього майна.

4.6. Відділ   щомісячно оприлюднює  інформацію   про вільне комунальне майно, яке може бути передано в оренду,   на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради,    а також  надає, за письмовим  запитом,  будь - якій зацікавленій  особі.

 

5.Подання заяв про надання Майна в оренду  і порядок їх розгляду 

5.1. Передумовою для передачі Майна   в оренду є письмове звернення суб’єкта  ініціативи. Суб’єкт  ініціативи   подає заяву   про це на ім’я  міського голови. У заяві зазначається  найменування  суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові   фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), Майно, яке бажає отримати  в оренду, а також мета його використання,  термін оренди.

До заяви  (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) додаються:

5.1.1. Юридичними особами:

- проект Типового  договору  оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням Попаснянської міської ради або інформацію щодо згоди з істотними умовами даного договору;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію   юридичної особи або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

-  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-  копія довідки ЄДРПОУ;

- неприбутковим організаціям – копію рішення податкової інспекції  про  внесення  організації (установи) до Реєстру  неприбуткових організацій (установ);

 - копії установчих документів орендаря.

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

- рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства;

- погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);

- копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі відсутності ліцензії на момент подання заяви, копію такої ліцензії необхідно надати додатково до укладання договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна).

5.1.2. Фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності:

- проект Типового  договору  оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням Попаснянської міської ради або інформацію щодо згоди з істотними умовами даного договору;

- копія  свідоцтва про  державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

- погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);

- копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі відсутності ліцензії на момент подання заяви, копію такої ліцензії необхідно надати додатково до укладання договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна).

5.2. Міський голова  підписує  заяву та направляє її для розгляду до  Відділу.

5.3. Протягом 15  календарних днів з моменту надходження заяви  Відділ на підставі даних Єдиного  реєстру та заяви  перевіряє таку інформацію:

-  наявність  в комунальній власності Майна, яке відповідає вимогам заявника;

- належність конкретизованого  у заяві Майна на правах оренди або іншому речовому  праві  іншим особам;

- наявність заяв на оренду зазначеного Майна з боку осіб, яким  Майно територіальної громади міста   надається відповідно до п.8.2.  Положення   поза конкурсом;

- існування  інших обмежень щодо конкретизованого заявником  Майна,  які унеможливлюють надання його в оренду.

5.4. Якщо на Майно, яке зазначене в заяві  не має заборони та відсутні всі обмеження зазначені в п.5.3 та 5.7, протягом 15 днів після дати її реєстрації, на офіційному сайті Попаснянської міської ради та міськрайонній газеті «Попаснянский вестник»  - розміщується оголошення про намір передати дане Майно в оренду. В іншому випадку, Відділ інформує заявника щодо неможливості передачі конкретного об’єкта в оренду.

Після розміщення оголошення, протягом 10 робочих днів приймаються заяви щодо оренди Майна.

Протягом 3 робочих днів після закінчення терміну приймання заяв, конкурсна комісія по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна приймає рішення за результатами відповідного попиту на  оренду Майна.

У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

5.5. Розгляд заяв про оренду цілісних майнових  комплексів,  що належать до комунальної  власності територіальної громади міста, здійснюється у порядку, встановленому  Законом  України «Про оренду державного та комунального майна» та відповідних рішень Попаснянської  міської  ради  щодо оренди  Майна.

5.6. У разі наявності пропозиції  від органів  місцевого самоврядування  щодо розміщення  бюджетних  установ, організацій,  комунальних підприємств,  передбачених п.8.2. Положення,  заяви інших осіб щодо цього Майна, не розглядаються.

5.7. У передачі в оренду об’єктів може бути відмовлено, якщо:

- було прийнято рішення Попаснянської  міської ради про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;

- об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення інвестицій згідно з  рішенням  Попаснянської   міської ради;

- наявність заяв на оренду Майна з боку осіб, яким  Майно    надається відповідно до  п.6.2.  Положення;

- орган, уповноважений  управляти  майном,  не  дає  згоди   на укладення договору оренди;

- інші підстави, передбачені законом.

 

6. Передача  в оренду  Майна

6.1. Питання передачі в оренду  Майна  та його використання  погоджуються на засіданні конкурсної комісії по наданню в   оренду  майна, що належить до комунальної власності  територіальної  громади міста Попасна.

6.2. Передача в оренду Майна здійснюється виключно на конкурсних засадах відповідно до Порядку  проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста  Попасна (додаток до цього рішення), крім Майна, що передається  в оренду:

- на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди), бюджетним установам, музеям, підприємствам чи громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам або її членам під творчі майстерні), релігійним організаціям для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадським організаціям ветеранів або інвалідів, реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів, державним та комунальним спеціалізованим підприємствам, установам та закладам соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), комунальним підприємствам.

Законами можуть бути визначені інші випадки передачі державного та комунального майна в оренду без проведення конкурсу

6.3. Передача  в оренду   Майна   без вирішення питання на засіданні конкурсної  комісії по наданню в   оренду  майна, що належить до комунальної власності  територіальної  громади міста Попасна, не  дозволяється.                         

 

7. Порядок укладання договорів оренди  Майна 

7.1. Договори  оренди  Майна  укладаються  у порядку, визначеному цим Положенням  та Типовим договором оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста з дотриманням вимог чинного законодавства України.

7.2. Договори  оренди  Майна  та угоди про внесення змін до укладених договорів укладаються:

-  при вирішенні питання оренди  Майна  і наявності протоколу засідання конкурсної  комісії по наданню в  оренду    майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста Попасна про визначення  переможця конкурсу, зафіксоване в протоколі проведення конкурсу на право укладення договору оренди  нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Попасна та рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради про надання майна в оренду, протоколу засідання конкурсної комісії по наданню в    оренду  майна, що належить до комунальної власності  територіальної  громади міста Попасна про вирішення питань щодо:

- продовження терміну дії договору оренди Майна;      

- при  зміні орендарем мети  використання  Майна;

- при передачі Майна  в суборенду.

    7.3. Для укладання  договору оренди надаються документи:

    7.3.1. Юридичними особами:

      - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної  особи або копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

      - копія  довідки ЄДРПОУ;

      - звіт про  незалежну оцінку вартості об’єкта оренди, замовником якого є Орендодавець (оплата відшкодовуєтьсяОрендарем);

      - акт прийому - передачі  Майна;

            - страхове свідоцтво  об’єкта оренди  (в місячний  термін після укладання договору оренди Майна).

          7.3.2. Фізичними особами , які є суб’єктами підприємницької діяльності:

      - копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

            - копію паспорта;

            - копію  свідоцтва платника податків;

      - звіт про  незалежну оцінку вартості об’єкта оренди, замовником якого є Орендодавець (оплата відшкодовуєтьсяОрендарем);

7.4. В окремих випадках можливе    надання в оренду разового характеру  приміщень   у вільний від їх роботи час при погодженні з орендодавцем    Майна   та по балансовій вартості при вирішені питання   на  засіданні конкурсної  комісії по наданню в  оренду   майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста  Попасна.

7.5. Договір оренди  Майна  укладається протягом 15 календарних  днів з моменту   оголошення результатів конкурсу  на  засіданні конкурсної  комісії по наданню в  оренду   майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста Попасна.

7.6. Орендодавець Майна подає   договір оренди    Майна в двох   примірниках,  зареєстрованих, підписаних керівником і скріплених печаткою, на розгляд та погодження до   виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

7.7. Отримавши  договір,     виконавчий комітет Попаснянської міської ради,   при відсутності зауважень, погоджує договір і повертає обидва  примірники   орендодавцю.

7.8. Суб’єкти  господарювання, з якими   встановлені орендні відносини, зобов’язані одночасно  з укладанням договору оренди Майна, укласти відповідні угоди на електро-, тепло-, водопостачання,  водовідведення, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, вивіз сміття, проведення благоустрою прилеглої   території та інші послуги, які їм будуть надаватися відповідними  підприємствами.

7.9. Суб’єкти господарювання, які протягом 15 календарних днів після прийняття рішення  щодо передачі в оренду Майна  на  засіданні конкурсної комісії по наданню в    оренду   майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна,    не      уклали  договір  оренди Майна, то   таке Майно  вважається  вільним, інформація  про нього передається підприємствами – балансоутримувачами  відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради   для  подальшої передачі в оренду  на конкурсних засадах.

7.10. Передача об’єкта  оренди здійснюється у строки  і на умовах, визначених у договорі оренди та оформлюється актом прийому-передачі, який підписується  уповноваженими представниками сторін.

 

8. Істотні умови договору  оренди Майна

 

8.1. Істотними  умовами договору оренди  Майна є:

              - об’єкт оренди (склад і вартість Майна з урахуванням індексації);

              - термін, на який укладається договір оренди Майна;

              - орендна плата з урахуванням її індексації або визначена  за проведеним конкурсом;

              - порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

              - відновлення  орендованого Майна та умови його повернення;

              - виконання сторонами  зобов’язань;

              - забезпечення виконання зобов’язань (штраф, пеня,  неустойка);

              - порядок здійснення  орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

              - відповідальність сторін;   

              - обов’язкове страхування орендарем взятого ним в оренду  Майна від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи) не менше ніж на його вартість (страхування Майна проводиться орендарем на користь орендодавця з моменту укладання договору оренди терміном на 1 рік з наступним його продовженням на весь термін дії договору оренди);

- обов’язки сторін щодо забезпечення  пожежної безпеки орендованого Майна.

            8.2. За згодою сторін, для кожного окремого об’єкта оренди, можуть включатися визначені комісією  або орендодавцем  Майна,   додаткові  умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення  фасаду, встановлення  світлової реклами та строки їх виконання.

            8.3. Реорганізація орендодавця  не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди Майна.

            8.4. Строк, на який укладається договір  оренди, визначається на  засіданні конкурсної комісії по наданню в оренду  майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста Попасна. Якщо  строк оренди  Майна перевищує три роки,  передача цього Майна в оренду здійснюється  з наступним нотаріальним  оформленням (нотаріальні витрати за рахунок орендаря).

8.5. За користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт оренди (включаючи земельну ділянку під вхід до об’єкту оренди):

- Орендар здійснює відшкодування Орендодавцю плати за земельну ділянку, якщо земельна ділянка знаходиться у власності або користуванні у Орендодавця;

- Орендар зобов’язаний укласти договір  оренди земельної ділянки на термін дії договору оренди майна, якщо земельна ділянка не знаходиться  у власності або користуванні у Орендодавця.

8.6. Орендар несе відповідальність за погіршення стану земельної ділянки, яку він використовує. 

9. Орендна  плата

             9.1. Орендар за користування Майном, вносить орендну плату, незалежно від наслідків господарської діяльності.

             9.2. Орендар за користування об’єктом оренди, щомісячно не пізніше 25 числа, місяця наступного за звітним місяцем, вносить 100% орендної  плати на розрахунковий рахунок Орендодавця. Отримувачем орендної плати є відповідне комунальне підприємство, установа, організація, на балансі якого знаходиться Майно.

             9.3. Орендна  плата  встановлюється  виключно в грошовій формі.

             9.4. Нарахування орендної плати за користування  Майном розпочинається з дня підписання акта приймання-передачі і  здійснюється на протязі всього   періоду фактичного  користування  Майном,  включно до  дня  підписання обома сторонами акту приймання -  передачі  із оренди   Майна.

            9.5. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики та за результатами конкурсу. Орендна плата, встановлена за Методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.

            9.6.Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в  рахунок наступних платежів.

            9.7. У разі припинення або розірвання договору оренди Майна,  орендар сплачує орендну плату включно по день (дату) передачі орендодавцеві об’єкта  оренди за актом приймання - передачі за останнім відомим індексом інфляції.

            9.8. За прострочення термінів внесення орендної плати орендар сплачує на користь орендодавця пеню  у розмірі згідно з законодавством та умов договору.

            9.9. Розмір  орендної  плати може  бути змінено у разі зміни Методики розрахунку орендної плати, в інших випадках, передбачених законодавством  України. У такому випадку  укладається додаткова угода до договору оренди майна.

            9.10. Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.

            9.11. Розмір орендної плати може  бути змінено на вимогу однієї  зі сторін (зміни орендарем виду діяльності в орендованому приміщені,  а також  в інших випадках, встановлених законодавчими актами України).

9.12. Орендар бере участь у витратах Орендодавця, пов’язаних з  користуванням земельною ділянкою відповідно до площі, якою користується. Розмір відшкодувань за користування земельною ділянкою розраховується Орендодавцем спільно з  відділом відділом жимтлово-комунального господарства,архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради (розрахунок є невід’ємною частиною договору оренди майна). Розмір відшкодувань за користування земельною ділянкою може змінюватись у разі зміни нормативно-грошової оцінки землі, зміни розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку, зміни коефіцієнтів індексації і в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

9.13. У випадку, коли строк оренди менший чи більший за одну добу або один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

9.14.  У разі одноразового найму, договір укладається між балансоутримувачем та орендарем без проведення конкурсу за умови обов’язкового погодження з Відділом.

10. Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди

 

10.1. Незалежна  оцінка вартості об’єкта оренди проводиться для укладання договору  оренди та продовження (поновлення) договору  оренди, у разі якщо на момент продовження (поновлення) дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому.

10.2. Незалежна  оцінка вартості об’єкта оренди для укладання договору  оренди проводиться суб’єктом оціночної діяльності, визначеним за результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки майна комунальної власності.

10.3. Незалежна  оцінка вартості об’єкта оренди для продовження (поновлення) договору  оренди проводиться Орендодавцем.

10.4. Незалежна  оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження  і  забезпеченість інженерними мережами.  Результати  незалежної оцінки є чинними  протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо  інший  термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

10.5. Кожен звіт про незалежну оцінку вартості об’єкта оренди підлягає обов’язковому рецензуванню.

10.6. Замовником незалежної оцінки вартості об’єкта оренди для укладання договору  оренди,  рецензії звіту про незалежну оцінку майна як для укладання договору  оренди, так і для продовження (поновлення) договору  оренди, а також виготовлення технічного паспорту при реконструкції на нежитлове приміщення є Орендодавець. 

10.7. Витрати на проведення незалежної оцінки вартості об'єкта оренди, рецензування звіту про незалежну оцінку майна, виготовлення технічного паспорту при реконструкції на нежитлове приміщення оплачує або компенсує Орендар за виставленими Орендодавцем рахунками.

11. Порядок припинення та  розірвання договору  оренди Майна

 

11.1. Ініціатива щодо розірвання договору оренди Майна може виходити  як від орендаря, так і від  орендодавця.

11.2. Договір оренди Майна припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю орендаря);

- загибелі (знищення) орендованого Майна;

- достроково за згодою сторін або за рішенням Господарського суду;

- достроково  на вимогу орендодавця у випадках передбачених  договором оренди Майна та чинним законодавством;

- ліквідації  орендаря – юридичної особи або орендодавця;

- банкрутства орендаря або орендодавця;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Орендодавець має право відмовитись від договору оренди Майна:

- при невиконанні або неповному виконанні орендарем  умов  договору оренди Майна;

- якщо орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців підряд   (орендна плата, комунальні послуги, експлуатаційні витрати).

11.4. До орендаря, який не виконує зобов’язань, що покладені на нього згідно з договором оренди Майна, застосовуються  штрафні санкції, передбачені договором оренди Майна та чинним   законодавством. 

11.5. У разі несвоєчасного звільнення об’єкта оренди   у  випадку припинення або розірвання  договору оренди Майна, та  закінчення строку його дії,  орендар  сплачує орендодавцю  компенсацію за використання об’єкта оренди   у 5-ти кратному розмірі місячної орендної плати (решти платежів) за кожен  день затримки включно,  по день  передачі майна орендодавцеві за актом  прийому - передачі.

Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній, згідно з договором, місяць  оренди Майна.

11.6. У разі  припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов’язаний у триденний  термін повернути орендодавцеві об’єкт  оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом  прийому -передачі,  з урахуванням фізичного зносу, про що складається  відповідний акт. Якщо орендар допустив  погіршення стану об’єкта  оренди або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення  незалежної оцінки збитків здійснюється за рахунок орендаря.

 

12. Суборенда комунального Майна 

12.1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

12.2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме  Майно. При цьому строк надання Майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди Майна.

12.3. Плата за суборенду  Майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що  передається в суборенду. 

12.4. Суб’єкт ініціативи,  який бажає отримати в суборенду  Майно, подає заяву про це на ім’я   міського голови  із зазначенням об’єкта суборенди, мети використання Майна і  погодження:

-  з балансоутримувачем  Майна;

-  основним орендарем.

12.5. Міський голова  підписує  заяву та направляє її для розгляду до відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

12.6. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустро виконавчого комітету Попаснянської міської ради подає заяву для розгляду на  засідання конкурсної комісії по наданню в  оренду    майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста Попасна.

12.7. Майно надається  в суборенду для використання його за  призначенням, доцільність якого розглядається на засіданні конкурсної  комісії по наданню в  оренду    майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна.

12.8. Договір суборенди Майна укладається на підставі:

- протоколу засідання конкурсної комісії по наданню в   оренду  майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста Попасна.

 12.9. Суб’єкт господарювання після отримання погодження  на суборенду  укладає з основним орендарем за погодженням з виконавчим комітетом Попаснянської міської ради та балансоутримувачем  нерухомого  майна договір  на суборенду нерухомого  Майна. 

12.10. У разі укладання основним орендарем  договору суборенди без погодження на  засіданні конкурсної комісії по наданню в   оренду  майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста Попасна,   до нього застосовуються санкції,  згідно з  чинним  законодавством.

12.11. Суборенда припиняється у випадку закінчення строку дії, розірвання чи припинення договору оренди Майна або договору суборенди.

12.12. Надання  орендарем Майна в суборенду не звільняє його  від виконання умов основного договору оренди.

12.13. Забороняється  передача в суборенду приміщень, наданих  суб’єктам підприємницької діяльності на пільгових умовах.

12.14. До договору суборенди Майна застосовується  положення про договір оренди Майна.

 

13. Поліпшення  нерухомого Майна

13.1. Орендар зобов’язаний своєчасно  протягом дії договору оренди за власний рахунок проводити  поточний, капітальний ремонт об’єкту оренди, інженерного та іншого обладнання. Ця умова не розглядається як згода на  здійснення поліпшень (реконструкції) орендованого  Майна  і не  тягне  за собою зобов’язання  Орендодавця щодо  відшкодування вартості  поліпшень (реконструкції).

13.2. Для розгляду питання про надання згоди Орендарю на здійснення невід’ємних  поліпшень (реконструкції) орендованого  Майна, Орендар подає заяву та пакет документів:

-  опис передбачуваних поліпшень;

- інформацію (акт обстеження з висновком комісії)  про доцільність здійснення поліпшень (реконструкції) орендованого Майна  (комісійне обстеження об’єкту за ініціативою балансоутримувача);

- довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року.

13.3. Згода на проведення або відмова у проведені поліпшень (реконструкції) орендованого Майна,   надається Орендарю на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

13.4. Орендар комунального Майна не має права без відповідного  рішення    виконавчого комітету Попаснянської міської ради здійснювати поліпшення (реконструкцію)  орендованого Майна.

13.5. Орендар, після отримання згоди виконавчого комітету Попаснянської міської ради  на здійснення невід’ємних поліпшень (реконструкції), перепланування об’єкту оренди розробляє проектно-кошторисну документацію, затверджує (погоджує) в установленому порядку.

13.6. Витрати пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, здійснюються за власний рахунок Орендаря  і в подальшому  не відшкодовуються.

13.7. У разі, якщо вартість  здійснених Орендарем  невід’ємних поліпшень (реконструкції) орендованого Майна, за згодою  виконавчого комітету Попаснянської міської ради, становить 25 %  і більше його  оціночної вартості, Орендар має право викупу цього Майна, виключно за відповідним рішенням Попаснянської міської ради. Ця норма не розповсюджується на Майно, яке не   підлягає приватизації згідно з рішенням Попаснянської міської ради.

13.8. Якщо  в результаті поліпшення (реконструкції), зробленого Орендарем за згодою Орендодавця, створена нова річ, оформлена належним чином відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, Орендар стає  її власником у частині необхідних витрат на поліпшення (реконструкцію), якщо інше не  передбачено договором оренди.

13.9. Орендар має право залишати за собою проведені  ним поліпшення  стану орендованого Майна,  здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди. Попередньо поліпшення (реконструкція)  стану орендованого Майна, повинно бути погоджене з балансоутримувачем  комунального Майна.

            У разі, якщо поліпшення (реконструкція) відокремлюються, то Орендар зобов’язаний  привести   Майно  у  проектний стан або стан,  погоджений  із  Орендодавцем Майна.

                          

14. Умови  управління  об’єктом Майна

14.1. У випадках, коли об’єкт  нерухомості,  що  надається в оренду, пов'язаний із земельною ділянкою, одночасно вирішуються питання  щодо  користування земельною ділянкою,  з якою пов’язано об’єкт нерухомості.

14.2. Зміна умов користування об’єктом Майна проводиться на підставах і у спосіб,  визначений законодавством України.

14.3. Надання комунальних послуг та послуг з постачання енергоносіїв, які необхідні для роботи об’єкту Майна, здійснюється відповідно до чинних  правил, норм і нормативів.

Суб’єкт господарювання, якому об’єкт Майна надано в оренду, зобов’язаний у строк, визначений договором з орендодавцем, укласти договори про надання таких послуг з підприємствами, які їх надають.

 

15.Порядок  продовження користування на засадах оренди

 об’єктами,  договори  оренди Майна  яких закінчилися

15.1. За  один  місяць до закінчення строку оренди Майна, передбаченого договором оренди Майна, орендар звертається із заявою на ім’я міського голови  із запитом щодо можливості продовження  орендного користування  зазначеним Майном. Дана заява розглядається  на засіданні конкурсної  комісії по наданню в оренду  майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста Попасна. 

15.2. Орендарю,  якому відмовлено в укладанні  (продовженні)  договору  оренди Майна  і який здійснив за згодою балансоутримувача комунального Майна   у орендованому  приміщенні  невід’ємні (капітальні) поліпшення, питання щодо компенсації вартості цих поліпшень, розглядається відповідно прийнятого рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради (згоди).

 

16. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної

  громади  міста при виконанні договорів оренди  Майна

 

16.1. Контроль за виконанням зобов’язань за договорами оренди  Майна комунальної власності в інтересах територіальної громади міста покладається на орендодавця.

16.2. Перевірку виконання умов договору оренди Майна орендарем проводить орендодавець спільно з відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради без втручання в господарську діяльність орендаря.

16.3. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов’язань за договором оренди Майна, орендодавець повинен оперативно вживати відповідно до чинного законодавства заходи щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади міста.

16.4. Орендодавець має право від імені територіальної громади міста звертатися до Господарського суду з позовом про захист своїх прав або прав територіальної громади міста.

 

 

Заступник міського голови М.М.Табачинський

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від ___________ №_____

 

 

Порядок

 проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Попасна

 

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Попасна (далі - Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна».

1.2. Порядок регулює процедуру проведення конкурсу на право оренди цілісних майнових комплексів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста і не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб.

1.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати, збільшення доходів від оренди та найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта. 

1.4. Конкурс на право оренди майна (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна (далі - конкурсна комісія), склад якої затверджується рішенням Попаснянськоъ міської ради. Конкурс полягає у визначені орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпечені інших умов конкурсу.

 

2. Підготовка та оголошення конкурсу

 

2.1. Конкурс оголошується конкурсною комісією за ініціативою орендодавця або при наявності заяв про оренду від фізичних чи юридичних осіб за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.

2.2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується в газеті «Попаснянский вестник» та  на офіційному веб-сайті Попаснянськоъ мыськоъ ради, не пізніше 20 календарних днів до дати проведення конкурсу. 

2.3. Повідомлення про оголошення конкурсу повинно містити такі відомості:

2.3.1 інформація про об’єкт (назва та місцезнаходження);

2.3.2 умови конкурсу (зазначаються відповідно до розділу 3 цього Порядку);

2.3.3 дату, час та місце розгляду пропозицій претендента (крім пропозицій щодо розміру орендної плати);

2.3.4 дату, час та місце проведення конкурсу;

2.3.5 кінцевий термін та місце прийняття  пропозицій від претендентів (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) для участі в конкурсі (не більш як три робочих дні до дати розгляду пропозицій); 

2.3.6 перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі;

2.3.7 відомості про претендента (зазначені у розділі 4 цього Порядку);

2.3.8 термін оренди.

2.4. Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою.

2.5. Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об’єкта, письмово повідомляються про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.  

2.6. З моменту оголошення конкурсу у засобах масової інформації балансоутримувач забезпечує огляд об’єкта оренди -  учасникам конкурсу.

 

3. Умови конкурсу

3.1. Умовами конкурсу є:

3.1.1 стартовий розмір орендної плати;

3.1.2 ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

3.1.3 дотримання вимог експлуатації об'єкту, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;

3.1.4 оплата або компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди;

3.1.5 проведення капітального ремонту, реконструкції орендованих основних фондів;

3.1.6 своєчасна сплата орендної плати та експлуатаційних витрат.

 

3.2. Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:

3.2.1 виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

3.2.2 виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб міста;

3.2.3 збереження (створення) нових робочих місць;

3.2.4 вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

3.2.5 створення безпечних умов праці;

3.2.6 дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

 

3.3. Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій Орендодавця, балансоутримувача майна.

3.4. Після опублікування оголошення про конкурс, умови проведення конкурсу не змінюються.

 

4. Подання матеріалів для участі у конкурсі

 

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

4.1.1 заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

4.1.2 пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

4.1.3 інформацію про засоби зв'язку з ним.

4.1.4 відомості про претендента:

- для юридичної особи:

1) документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

2) копії установчих документів;

3) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

4) копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

5) довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

- для фізичної особи-підприємця:

1) копію документа, що посвідчує особу претендента, або належним чином оформлену довіреність представника претендента з копією документа, що посвідчує його особу;

2) копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

- для фізичної особи, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копія ідентифікаційного коду.

 

5. Конкурсна комісія

5.1.  Склад конкурсної комісії затверджується рішенням Попаснянської міської ради.

5.2. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

5.2.1   визначення умов, терміну розгляду пропозицій претендента (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та терміну проведення конкурсу;

5.2.2 розгляд поданих пропозицій претендента (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та затвердження списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

5.2.3  проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

5.2.4  складання протоколів.

5.3. Конкурсна комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців  виконавчих органів Попаснянської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій для отримання інформації, необхідної для виконання нею своїх повноважень.

5.4. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії, а у разі відсутності - заступник голови. Голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією. 

5.5. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому більшості від складу членів конкурсної комісії.

5.6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. Головуючий має вирішальний голос, у разі рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії .

5.7. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслухувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

5.8. Члени конкурсної комісії, посадові особи виконавчих органів Попаснянської міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за розголошення інформації про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця).

 

6. Порядок проведення конкурсу

 

6.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

6.2. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

6.3. Пропозиції претендента (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються до відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради, де здійснюється реєстрація вхідної документації, у конвертах з написом «На конкурс щодо оренди майна» з підписом претендента та відбитком печатки претендента (у разі наявності). Зазначені конверти розпечатуються головою конкурсної комісії під час її засідання, дату і час якої зазначено в оголошенні.

6.4. Подані претендентами документи розглядаються на засіданні конкурсної комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується конкурсною комісією. Секретар конкурсної комісії протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

6.5. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, конкурс не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

6.6. Конкурс вважається таким, що не відбувся, за рішенням конкурсної комісії, яке відображається у протоколі, у разі:

6.6.1 неподання заяв про участь у конкурсі;

6.6.2 відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

6.6.3  знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

6.7. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсною комісією може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

6.8. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

6.9. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

6.10. Протягом семи робочих днів після затвердження списку учасників, допущених до участі у конкурсі, конкурсна комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар конкурсної комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

6.11. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

6.12. Голова конкурсної комісії в присутності членів конкурсної комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

6.13. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою конкурсної комісії. Початком конкурсу вважається момент оголошення головою конкурсної комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова конкурсної комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

6.14. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря конкурсної комісії.

6.15. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією та оголошується головою конкурсної комісії після оголошення найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

6.16. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням конкурсної комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

6.17. Після закінчення засідання конкурсної комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

6.18. Секретар конкурсної комісії протягом трьох робочих днів після підписання протоколу про результати конкурсу всіма членами конкурсної комісії письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам, цього ж дня  розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради та розміщує інформацію в черговому номері газеті «Попаснянский вестник» та надсилає один екземпляр протоколу орендодавцю.

6.19. Орендодавець протягом 15 днів після визначення результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди, складений відповідно до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна (далі – Типовий договір), затвердженого рішенням Попаснянської міської ради. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

6.20. У разі коли переможцем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики.

6.21. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 6.19 цього Порядку, конкурсна комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання конкурсної комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 6.22. цього Порядку.

6.22. Додаткове засідання конкурсної комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 6.10 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу.

 

 

            Заступник міського голови М.М.Табачинський

 

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від  ____________ №____

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Попасна яке передається в оренду

 

 1. Методику розрахунку орендної  плати за оренду майна, що належить  до комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Попасна (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста Попасна.
 2. Методику розроблено  відповідно  до  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови  Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за  державне майно та пропорції її розподілу».
 3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. Розмір орендної плати погоджується з відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою та  фінансово-господарським відділом виконавчого комітету Попаснянської міської ради.
 4. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
 5. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
 6. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які орендодавці, відповідно до укладених угод, зобов'язуються надавати орендарю.
 7. Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.
 8. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
 9. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок добової орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на кількість робочих днів в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.

Розрахунок погодинної орендної плати проводиться шляхом ділення річної орендної плати на фонд робочого часу в поточному році при сорокагодинному робочому тижні.

10.  Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

11.  Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

 Опл

=

оз + Внм) х Сор.ц
________________________________,
100

де:

Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.

12.  Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

13.  У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 14 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 Опл

=

Вп х Сор
_______________ ,
100

де:

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 до цієї Методики.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. 

14.  Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню за 1 кв. м за місяць. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

15.  У разі використання орендарем нерухомого майна за декількома  цільовими призначеннями, у межах одного приміщення, то застосовується орендна ставка залежно від цільового використання, щодо якого розмір цієї ставки є найбільшим.

16.  Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

17.  Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс.

=

Опл
______
12

х Ід.о. х Ім ,

де:

Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

18.  Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

19.  Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

20.  Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

21.  Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

22.  Плата за оренду комунального майна 100 % спрямовується орендодавцеві – підприємству, установі, організації-балансоутримувачу.

23.  Контроль за справлянням орендних платежів здійснює орендодавець.

24.  Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

25.  Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

26.  У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

27.  Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

 

Заступник міського голови М.М.Табачинський

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за оренду майно територіальної громади міста Попасна, що передається в оренду

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств

з/п

Найменування

Орендна ставка, відсотків

1

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

 

2

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

3

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

4

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

5

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

6

Інші об'єкти

10

 

Заступник міського голови М.М.Табачинський

 

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за оренду майно територіальної громади міста Попасна, що передається в оренду

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна, що належить до комунальної  власності територіальної громади міста Попасна

 

з/п

Використання орендарем нерухомого майна

за цільовим призначенням 

Орендна ставка, відсотків 

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 

45 

3

Розміщення: 

40 

 

      фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів 

 

 

      ресторанів з нічним режимом роботи 

 

 

      торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 

 

 

     операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

 

4

Розміщення: 

30 

 

      виробників реклами 

 

 

      салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 

 

 

      торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

 

 

      зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

 

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 

25 

6

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22 

7

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 

21 

8

Розміщення: 

20 

 

      клірингових установ 

 

 

      майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

 

 

      майстерень з ремонту ювелірних виробів 

 

 

      ресторанів 

 

 

      приватних закладів охорони здоров'я 

 

 

      суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 

 

 

      розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 

 

 

      суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  

 

 

      редакцій засобів масової інформації: 

 

 

      - рекламного та еротичного характеру 

 

 

      - тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 

 

 

      - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

 

 

      - тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

 

9

Розміщення: 

18 

 

      крамниць-складів, магазинів-складів 

 

 

      турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

 

 

      торговельних об'єктів з продажу: 

 

 

      - непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

 

 

      - промислових товарів, що були у використанні 

 

 

      - автотоварів 

 

 

      - відео- та аудіопродукції 

 

 

      - офісних приміщень

 

 

      - антен

 

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

17 

11

Розміщення: 

15 

 

      суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 

 

 

      бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

 

 

      кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

 

 

      ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 

 

 

      суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 

 

 

      складів 

 

 

     суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 

 

12

Розміщення: 

13 

 

      закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 

 

 

      суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 

 

13

Розміщення: 

12 

 

      суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 

 

 

      стоянок для автомобілів 

 

14

Розміщення: 

10 

 

      комп'ютерних клубів та інтернет-кафе 

 

 

      ветеринарних аптек 

 

 

      рибних господарств 

 

 

      приватних навчальних закладів 

 

 

      шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

 

 

      торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 

 

 

      суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

 

 

       видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

 

 

      редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 14 Методики та пункті 8 цього додатка 

 

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 

10 

16

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 

17

Розміщення: 

 

      кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

 

 

     аптек, що реалізують готові ліки 

 

 

     торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

 

18

Розміщення: 

 

      торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів 

 

 

      ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 

 

19

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 

20

Розміщення: 

 

      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

 

 

      фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 

 

 

      об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку 

 

 

      суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 

 

 

      торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 

 

21

Розміщення: 

 

      державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного бюджету

 

 

      оздоровчих закладів для дітей та молоді 

 

 

      санаторно-курортних закладів для дітей 

 

 

      державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету 

 

 

      торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 

 

 

      відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

 

 

      суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 

 

22

Розміщення: 

 

      їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах 

 

 

      громадських вбиралень 

 

 

      камер схову 

 

 

      видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 

 

23

Розміщення: 

 

      аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 

 

 

      суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 

 

 

      майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів 

 

 

    добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, закладів, засновниками яких є Попаснянська міська рада

 

 

      науково-дослідних установ, крім бюджетних 

 

24

Розміщення: 

 

      аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

 

      організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 

 

 

      бібліотек, архівів, музеїв 

 

 

      дитячих молочних кухонь 

 

 

      торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян 

 

25

Розміщення: 

 

      закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 

 

 

      державних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів 

 

26

Розміщення транспортних підприємств з: 

 

 

      перевезення пасажирів 

15 

 

      перевезення вантажів 

18 

27

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

 

      не більш як 50 кв. метрів 

 

      понад 50 кв. метрів 

28

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

 

      не більш як 100 кв. метрів 

 

      понад 100 кв. метрів 

7

29

Інше використання нерухомого майна 

15 

 

   Примітка. 

Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7. 

 

Заступник міського голови М.М.Табачинський

 

 

Додаток 4

до рішення міської ради

від  ____________ №____

 

 

ТИПОВИЙ  ДОГОВІР №_____

оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Попасна

 

м. Попасна                                                                         «_______»______________  20___ року

 

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________________________, ідентифікаційний код (номер): _____________________, місцезнаходження якого: _______________ (надалі - Орендодавець) в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________________ з одного боку, та ____________________, ідентифікаційний код (номер): ________________, місце знаходження якого: ______________ (надалі - Орендар), що діє на підставі ___________________________________ з іншого боку, відповідно до ____________________________ уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

     1.1  Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення (згідно технічного паспорту № _____), загальною площею _____ м2, розташоване за адресою: ________________________ (надалі-Майно) та перебуває на балансі _____________________ (надалі-Балансоутримувач).  

    1.2  Приміщення   передаються   в оренду   з метою  використання їх для розміщення ______________________________________________.

    1.3  Стан   Майна   на  момент   укладення  договору   визначається  в  акті   приймання-передавання   за  узгодженим   висновком   Балансоутримувача  і  Орендаря (Додаток № 1).

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1  Орендар    вступає  у  строкове     платне  користування    Майном у   термін, зазначений у п.10.1   цього Договору,  але не раніше дати   підписання Сторонами цього Договору, та акту приймання-передавання Майна.

2.2  Передача   Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря  права власності  на це Майно.   Власником  Майна  залишається  територіальна  громада  міста Попасна в особі Попаснянської міської ради,  Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3  Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.

2.4  Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця (Балансоутримувача).

3. Орендна плата

     3.1  Орендна  плата     визначається   на   підставі  Методики  розрахунку  (Додаток № 2)  орендної  плати   за майно  територіальної  громади  м. Попасна,  затвердженої  рішенням  Попаснянської міської ради № ____ від ________ «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади  міста Попасна», сплачується у грошовій формі в гривнях, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця, щомісячно. Орендна плата за базовий місяць оренди (__________ 20____ року) складає _______ гривні ____ копійок за місяць без  врахування   ПДВ.  Нарахування  індексу  інфляції  на  суму орендної  плати здійснюється  в порядку, визначеному чинним законодавством України.

     3.2  Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3  Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Індексом інфляції за поточний місяць вважати індекс інфляції, який виходить в поточному місяці за результатами попереднього місяця.

Нарахування орендної плати за поточний місяць відбувається до 20 числа поточного місяця. 

3.4  У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5  Розмір орендної плати може бути переглянутий в односторонньому порядку на вимогу орендодавця у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6 Орендна плата перераховується до  Орендодавця  щомісяця не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця.

3.7  Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується  Орендодавцю  з урахуванням пені у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної суми.

3.8  Зайва сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає заліку в рахунок подальших платежів, або повертається  платникові в порядку, встановленому законодавством.

3.9  Зобов'язання   Орендаря   за   сплатою  орендної  плати забезпечуються у  вигляді  завдатку  в  розмірі  не  меншому,  ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць  оренди.

3.10 У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

 

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1  Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем  і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2  Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю територіальної громади міста Попасна.

4.3  Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.4, 5.7  цього Договору.

 

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1  Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Протягом місяця після укладення цього Договору відшкодувати Орендодавцю витрати пов’язані з оцінкою майна.

5.3   Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.4 Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.5  Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.6 У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.7  Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшення орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшення.

5.8  Протягом   місяця   після   укладення   цього  Договору застрахувати орендоване Майно не менше,  ніж на його  вартість  за звітом про     оцінку/актом     оцінки     на    користь  орендодавця,  який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку,  визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового  полісу  і  платіжного доручення.  Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.9 Щомісяця до 5 числа надавати Орендодавцю інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до обласного бюджету України). На вимогу Балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.10  У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або юридичній особі, вказаній Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.11  Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 10 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна Договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.12  Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.13  У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.14 Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

5.15. Здійснити державну реєстрацію цього Договору в Державній реєстраційній службі ПРУЮ за рахунок своїх коштів.

 

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1  Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2  За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар. Договір суборенди підлягає погодженню з Орендодавцем.

6.3   Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.

6.4 Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

 

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1  Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2 Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3  У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

 

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1  Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2  Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3  Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2 Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

9.3 При не виконанні пункту 3.6. Орендодавець може розірвати договір у односторонньому  порядку, повідомивши Орендарю про це письмово.

9.4 Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1 Цей Договір укладено строком на _______________ (прописом), та діє з «___» _____________ 20___ р. до «____» ____________ 20___ р. включно.

10.2 У разі, якщо після укладення даного договору будуть прийняті акти чинного законодавства України, яким будуть суперечити положення даного договору, то до внесення відповідних змін до вказаного договору його положення, які суперечитимуть зазначеним актам чинного законодавства України вважаються не дійсними.

10.3 Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін, крім випадків, передбачених п.3.5 цього Договору. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4  У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього Договору. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною Договору (у разі коли орендодавцем виступає Балансоутримувач -  при обов'язковій наявності погодження з виконавчим комітетом міської ради).

10.5  Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6  Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації орендованого майна Орендарем;

- загибелі (знищення) орендованого Майна;

- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

- достроково на вимогу Орендодавця у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством, або у разі несплати Орендарем орендної плати протягом трьох місяців поспіль;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації Орендаря юридичної особи;

- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7  У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.

10.8  У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Виконавчому комітету Попаснянської міської ради. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.9  Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.10 Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування Майном за час прострочення.

10.11 Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.12  Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, один - для Орендодавця та один -  для Орендаря.

 

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

 

 Орендодавець:   _____________________________________________________________

                             _____________________________________________________________

                             _____________________________________________________________

 

 

 

 Орендар :  _____________________________________________________________

                   _____________________________________________________________

                   _____________________________________________________________

                  

                  

                                                                    12. Додатки                                                                   

 До цього Договору додається:

           - акт приймання-передавання орендованого майна (Додаток №1);

           - розрахунок орендної плати (Додаток №2).

 

 

 

         Орендодавець:                                                                    Орендар:

         (посада)                                                                              

 

         ______________  _________________                             ___________      _______________                                      м.п.                                                                                       м.п.                            

 

 

 

 

Заступник міського голови М.М.Табачинський

Важливо!
 • Вітаємо з Днем народження!
 • До уваги членів виконавчого комітету!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник