Попаснянська міська рада

ПРОЕКТ

 

 

 УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

          __________СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

«___» __________ 2018 р.                           м. Попасна                                                    №

 

Про затвердження Порядку залучення,

розрахунку і використання коштів

пайової участі у розвитку інфраструктури

м. Попасна

 

 

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста, створення та розвитку об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, на виконання вимог ч. 1 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. ст. 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити:

1.1.        Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна (додаток 1);

1.2.        Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури                       м. Попасна (додаток 2);

1.3.        Розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Попасна (додаток 3).

     2.  Делегувати виконавчому комітету Попаснянської міської ради:

2.1. Затвердження складу комісії з питань визначення величини пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Попасна та Положення про неї;

2.2. Здійснення контролю та моніторингу надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна.

3. При прийнятті рішень про надання замовнику земельної ділянки у користування та при укладанні договорів оренди земельних ділянок (в тому числі поновлення) відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради мають передбачатися зобов’язання відповідного суб’єкта щодо укладення при будівництві нового об’єкта або реконструкції будь-яких об’єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин) з Попаснянською міською радою Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна та сплати пайового внеску відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.

4. При видачі відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, що перебуває у володінні чи користуванні замовника, має передбачатися інформування щодо зобов’язання замовника укласти з Попаснянською міською радою Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна та сплатити пайовий внесок відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Попаснянської міської ради від 21.12.2011 № 20/17 «Про затвердження порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у м. Попасна».

6. Дане рішення вступає в силу з дня його офіційного оприлюднення в газеті «Попаснянський вісник».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики     

            

 

Міський голова                                                                  Ю.І. Онищенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: Коваленко В.П.

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від __________ № _____

 

 

ПОРЯДОК 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна

 

 1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна (далі за текстом — Порядок) розроблений відповідно до вимог правових норм, які містяться в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2. Цей Порядок є нормативно-правовим актом, що регулює організаційні та економічні відносити, пов’язані із залученням, розрахунком розміру, використанням коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Попасна.

1.3. Терміни і поняття, що використовуються в Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах Укра­їни, підзаконних нормативно-правових актах та нормативних документах.

1.4. У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до законодавства України цей Порядок застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.

1.5. Дія Порядку розповсюджується на усіх замовників будівництва, які здійснюють на території м. Попасна діяльність зі створення об’єктів будівництва та якими розпочато будівництво об’єктів на території      м. Попасна, але які до дня набрання чинності даним Порядком не введено в експлуатацію у порядку, встановленому чинним законодавством, крім замовників, ви­значених п. 2.7 цього Порядку, та тих, які вже взяли пайову участь у розвитку інфраструктури згідно з Порядком, що діяв раніше.

1.6. Пайова участь є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету                       м. Попасна, крім випадків, передбачених законами України та цим Порядком.

1.7. Платниками пайового внеску є замовники будівництва (фізичні або юридичні особи), які оформляють документи дозвільного характеру.

1.8. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів, можуть використову­ватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури       м. Попасна.

 

 1. 2.     ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУІНФРАСТРУКТУРИ М. ПОПАСНА

2.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, розташованої на території м. Попасна, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Попасна, крім випадків, передбачених

пунктом 2.5 цього Порядку.

2.2. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

2.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем.

2.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Попасна полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бю­джету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

2.5. Замовники не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна у разі будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 ква­дратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господар­ства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керую­чих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

2.6. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь- яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна та випадків, передбачених пунктом 3.4 цього Порядку.

2.7. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та його виконання зазначаєть­ся у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

 

 1. 3.     РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ  М. ПОПАСНА

3.1. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Попасна визначається у договорі, укладеному з Попаснянською міською радою (відповідно до встановленого міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандарта­ми і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна в кожному випадку визначається комісією з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури     м. Попасна протягом десяти робочих днів з дня реєстрації        міською радою звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко- економічними показниками.

3.3. За результатами розгляду комісії складається розрахунок величини пайової участі у розвитку інфра­структури м. Попасна. Результатом розгляду комісії є висновок та розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна, що є підставою для укладання договору та невід’ємною частиною договору.

3.4. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

3.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  м. Попасна з ураху­ванням інших передбачених законом відрахувань складає:

- для фізичних осіб – 4 відсотки;

- для юридичних осіб – 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівниц­тва об’єкта для житлових будинків, нежитлових будівель та споруд.

3.6. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначається за формулою:

Z = (X - Взд - Вбм - Вім) х Y,

де X — загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;

Y — розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна — від­соток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта визначений пунктом 3.5 цього Порядку;

Z — величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна — сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

Взд — витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм — витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім — витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.7. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мережабо об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енер­гії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти разом з документацією передаються у комунальну власність територіальної громади м. Попасна в особі Попаснянської міської ради.

3.8. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструк­тури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі за­мовника у розвитку інфраструктури        м. Попасна, міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна.

3.9. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними буді­вельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених рішенням міської ради нормативів для одиниці створеної потужності.

У випадку, передбаченому пунктом 3.9 цього Порядку, величина пайової участі у розвитку інфраструк­тури м. Попасна визначається за формулою:

(О х S - Взд - Вбм - Вім) х Y = Z,

де О — опосередкована вартість спорудження житла (об’єктів соціального призначення), затверджена Мі­ністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, за 1 кв. м загальної площі;

S — загальна площа об’єкта будівництва;

Y — розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна — відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта визначений пунктом 3.5 цього Порядку;

Z — величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна — сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до цільового фонду міського бюджету;

Взд — витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм — витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім — витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

 

 1. 4.     ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ                                М. ПОПАСНА

4.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна  — договір, укладений     міською радою із замовником об’єкта будівництва (далі —

Договір про пайову участь).

4.2. Замовник об’єкта будівництва зобов’язаний звернутися до Попаснянської міської радиіз заявою про укладання договору про пайову участь.

4.3. До заяви замовником додаються документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко- економічними показниками:

- документ, що підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з будівель­ними нормами, державними стандартами і правилами;

- узгоджена у разі визначення законодавством та затверджена у встановленому порядку проектно-кошто­рисна документація з техніко-економічними показниками;

- засвідчена у встановленому законом порядку копія документа про право власності (користування) зе­мельною ділянкою;

- документ, що підтверджує витрати на придбання та виділення земельної ділянки (у разі наявності);

- документ, що підтверджує витрати на звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інже­нерних мереж (у разі наявності);

- документ, що підтверджує витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва за­мовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки);

- документ на право виконання будівельних робіт;

- інші документи, які впливають на розмір загальної кошторисної вартості будівництва та (або) на розміри пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна.

4.4. Заява з доданими документами про укладення договору про пайову участь може бути подана представ­ником за умови надання довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

4.5. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обу­мовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням ви­мог законодавства.

4.6. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, несе замовник.

4.7. Подана Заява з доданими до неї документами направляється до секретаря комісії для підготовки на розгляд комісії з питань визначення пайової участі для визначення величини пайової участі та складання проекту договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна.

4.8. Розрахунок величини пайової участі та Проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна готуються секретарем комісії з питань визначення розміру пайо­вої участі замовників будівництва.

4.9. Проект договору про пайову участь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

4.10. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

4.11. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна.

4.12. Проект відповідного договору готується секретарем комісії з питань визначення розміру пайової участі в двох примірниках та надається до юридичного відділу виконавчого комітету міської ради для перевірки, після чого подається на підпис замовнику і міському голові.

4.13. Видача замовнику укладеного договору здійснюється секретарем комісії з питань визначення розміру пайової участі.

4.14. Другий екземпляр укладеного договору разом з документами направляється секретарем комісії з пи­тань визначення розміру пайової участі до відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради, що здійс­нює контроль та моніторинг надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна, для зберігання та подальшого використання.

 

 1. 5.     НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ М. ПОПАСНА

 

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Попасна полягає у перерахуванні замовником коштів до спеціального фонду місцевого бюджету.

5.2. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури м. Попасна, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Попасна.

 

 1. 6.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання термінів укладен­ня Договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

6.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність по­даних даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається Договір про пайову участь, визначаються розмір пайової участі та графік оплати.

6.3. У разі прострочення термінів сплати, визначених Договором про пайову участь:

- замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного Договору про пайову участь та сплачує до місцевого бюджету пеню в розмірі не менше ніж 0,1 % в день, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що нараховується на суму простроченої заборгованості;

- розмір несплаченої частини пайової участі замовника коригується відповідно до умов Договору про пайо­ву участь на індекс інфляції (накопичувальний) від дати його розрахунку в договорі та на величину штрафних санкцій, передбачених Договором.

 

 1. 7.     ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОРЯДКУ

 

7.1. Контроль та моніторинг надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна здійснюється відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

7.2. Організація претензійно-позовної роботи, пов’язаної із забезпеченням виконання замовником зобов’я­зань щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури                      м. Попасна (за результатами моніторингу), покладається на юридичний відділ виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

7.3. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури м. Попасна, вирішуються у судовому порядку.

 

            Міський голова                                                                                          Ю.І. Онищенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від __________ № _____

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна

 

«___» ____________ 20___ р.                                                                                    м. Попасна        

 

Попаснянська міська рада, в особі міського голови ________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, — для юридичних осіб)

(далі — «Замовник»), що діє на підставі___________________________________________, з другого боку (далі за текстом Договору — «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. 1.     Предмет Договору

1.1. Предметом даного Договору є пайова участь Замовника у розвитку інфраструктури                 м. Попасна при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування: ___________________________

_____________________________________________________________________________.

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування: __________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 1. 2.     Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Попасна у розмірі ____________________ (цифрами та прописом) грн. єдиним платежем до спеціального фонду місцевого бюджету з призначенням платежу: «Пайова участь», відповідно до розрахунку величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна (додається) у строк до «____»______________20___ року.

2.2. Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовни­ком укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактич­ної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна.

2.4. Сплата коштів (пайової участі) Замовником на розвиток інфраструктури населених м. Попасна здійснюється у безготівковій формі на рахунок № __________________________, ГУДКС Украї­ни у Луганській області, МФО _________, ОКПО _____________, код класифікації доходів ____________________, з призначенням платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Попасна» (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

 

 1. 3.     Права і обов’язки Сторін

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1 розділу 2 цього Договору, до «_____»______________20___ р. єдиним платежем.

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Попаснянської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Комісія з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Попасна проводить розрахунок пайового внеску та затверджує його, що є невід’ємним додатком до цього договору.

 

 1. 4.     Відповідальність Сторін та вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури м. Попасна Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвій­ної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання, або на день його погашення. Розрахунок пені здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день погашення.

4.4. У випадку надання недостовірних даних проектно-кошторисної вартості об’єкта будівництва для розрахунку роз­міру пайової участі Замовник сплачує штрафні санкції у розмірі суми, не заявленої до вартості об’єкта містобудування.

4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобов’язань.

У разі невиконання «Замовником» будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інф­раструктури м. Попасна щодо перерахування в повному обсязі коштів міська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

 1. 5.     Інші умови

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відпо­відних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав Сторони одна до іншої претензій не мають.

5.4. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у підрозділу, що здійснює контроль та моніторинг надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6. Додатки до Договору:

- Розрахунок величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури м. Попасна.

 

 1. 6.     Юридичні адреси сторін, банківські реквізити:

 

«Попаснянська міська рада»                                                        «Замовник»

 

 

 

 

            Міський голова                                                                                          Ю.І. Онищенко

 

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від __________ № _____

 

Розрахунок

величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Попасна

 

м. Попасна                                                                                            «___»                        __________20___р.

 

Попаснянська міська рада, в особі_____________________________________________________________________________________________ ,

(П. І. Б. та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та ________________________________________________________________________,

(П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)

далі іменований - «Замовник», з іншого боку, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна від «__»______________20__ р. №_______________домовилися про таке:

1.   Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Попасна у зв'язку з будівництвом об'єкта _______________________________________, що знаходиться за адресою: ___________________, який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна, затвердженого рішенням Попаснянської міської ради від __.___.2018 р. № ___ (далі за текстом — Порядок).

2.   Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а саме: ____________________________________________________.

 

3. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):_______________________________________________________________________

4.Згідно з наданими Змовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить: _________ (цифрами та словами) гривень.

5.Витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки ____________ (цифрами та словами) гривень.

6.  Витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій ____________________ (цифрами та словами) гривень.

7.  Витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж ________________________ (цифрами та словами) гривень.

 1. Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури                          м. Попасна___________________ (зазначити передбачається чи ні).
 2. Розмір пайової участі визначений за формулою, та становить _________ (словами) гривень:

Z = (X - Взд - Вбм - Вім) х Y,

де X — загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;

Y — розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  м. Попасна — від­соток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта визначений пунктом 3.5 цього Порядку;

Z — величина пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна — сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

Взд — витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм — витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім — витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

10.  Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконкомі Попаснянської міської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Попасна від «___» _______20___р. №___, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

 

 

«Попаснянська міська рада»                                                         «Замовник»

 

Затверджено: Голова комісії з визначення величини

пайової участі замовників будівництва

у розвитку інфраструктури м. Попасна

 

_______________________ (П.І.Б., посада)

(протокол комісії від _______№ ______)

 

 

 

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • До уваги членів виконкому!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник