Попаснянська міська рада

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту регуляторного акта

«Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регулятор­ного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення           Попаснянської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна».

Проблема — законодавчо не врегульовано порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна, що передбачено статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. 1.     Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Попасна вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-ко­мунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території м. Попасна дають можливість зменшити витрати місцевого бюдже­ту на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до бла­гоустрою м. Попасна.

 

 1. 2.     Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

 

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місце­вого самоврядування.

 

 1. 3.     Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів або шляхом внесення змін до них

Для регулювання питання залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна з урахування змін в законодавстві, процесів децентралізації та економічних показників необхідно розробити новий Порядок залучення, розрахунку розміру і використання кош­тів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна.

 

 1. 4.     Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Впровадження порядку залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інф­раструктури м. Попасна забезпечить застосування прозо­рого організаційно-економічного механізму визначення розмірів внесків забудовників та контролю по їх сплаті.

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосовуємо метод аналізу вигод і витрат.

Враховуємо інтереси наступних цільових груп:

-        місцева влада;

-        замовники на будівництво (реконструкцію, реставрацію);

-        населення територіальної громади міста.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

1.Створення нових та реконструкція діючих об'єктів інфраструктури.

2.Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

3.Збільшення рівня надходжень коштів у місцевий бюджет за рахунок визначення розмірів внесків забудовників на розвиток.

4.Підвищення позитивного іміджу влади з приводу підвищення прозорості процедур залучення коштів забудовників.

1.Витрати робочого часу, пов'язані з підготовкою та прийняттям регуляторного акта.

2.Витрати щодо забезпечення укладення договорів та контролю за їх виконанням.

Замовники на будівництво

Підвищення інформованості щодо розмірів коштів на розвиток, які необхідно вносити

 1. Сплата пайової участі

Населення

Покращення соціальної інфраструктури міста Попасна за рахунок внесених коштів на розвиток

-

 

Вигоди сфери інтересів органу місцевого самоврядування: поповнення місцевого бюджету.

Вигоди сфери інтересів суб’єктів господарювання: врегулювання відносин, що виникають у процесі забудови земельної ділянки у м. Попасна та у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

 

 1. Цілі державного регулювання

Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.

Основними цілями державного регулювання є:

—        забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інже­нерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Попасна;

—        врегулювання взаємовідносин міської ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів;

—         збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний розвиток м. Попасна;

—         здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;

—         сприяння розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури                          м. Попасна.

 

 

 1. 6.     Альтернативні способи досягнення встановлених цілей 

Процес децентралізації поставляє нові потреби у прийнятті регуляторного акта, який буде встановлювати однакові правила на території м. Попасна, внаслідок чого альтернативних способів не існує, окрім прийняття вказаного регуляторного акта.

 

 1. 7.     Переваги обраного способу досягнення цілей

Запропоноване регулювання забезпечить уніфікований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку соціальної інфраструктури м. Попасна із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається опти­мальним.

 

 1. Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

—         введення порядку залучення Попаснянською міською радою коштів фізичних та юридичних осіб — замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Попасна, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;

—        чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у створенні і розвитку інф­раструктури м. Попасна;

—         застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Попасна;

—        чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвит­ку інфраструктури м. Попасна.

 

 1. 9.     Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Залучення замовників на будівництво (реконструкцію) до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Попасна дозволить створювати нові та проводити реконструкцію діючих об’єктів інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури міста.

Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціаль­ної інфраструктури міста.

 

10.  Витрати, необхідні для досягнення поставлених цілей

Впровадження вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету, немає необхід­ності створювати нові робочі місця, оскільки здійснюється в межах повноважень відповідних органів.

 

11.  Обґрунтування того, що отримані вигоди виправдовують витрати

Очевидними є вигоди влади та населення           об’єднаної територіальної громади, які за рахунок впо­рядкування механізму внесення коштів на розвиток отримають можливість використовувати їх для будівництва інженерно-транспортних мереж та розвивати соціальну інфраструктуру міста Попасна.

 

12.  Можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Орган місцевого самоврядування не обмежений в можливості прийняття вказаного регуляторного акта, ви­конання якого не потребує додаткових витрат. Для суб’єктів господарювання запропоновані ставки пайової уча­сті є найбільш вигідними, оскільки пайова участь є обов’язком кожного забудовника, окрім тих, які чітко зазначе­ні в законі, а розмір запропонованої ставки пропонується на мінімально дозволеному рівні, що не покладатиме на забудовників надмірних витрат.

 

13.  Ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування, фізичні особи, які повинні впровадити або виконувати ці вимоги, оцінюються вище середнього.

 

14.  Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасуванням.

 

15.  Показники результативності регуляторного акта

 1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.
 2. Кількість замовників на будівництво (реконструкцію).
 3. Кількість замовників на будівництво, які у відповідності до рішення звільнені від внесення цільових коштів

на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Попасна.

 1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.
 2. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

16.  Заходи відстеження результативного регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно зі ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді­яльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу, повторне — через рік з дня набрання чинності та періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що прийняття цього регуляторного акта є доцільним. Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до місцевого бю­джету; стимулювати фізичних та юридичних осіб — інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

 

 

            Заступник міського голови                                                               М.М. Табачинський

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник