Попаснянська міська рада

ПРОЕКТ

 

 

 УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ


_____________________ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

«__» _______ 2018 р.                                м. Попасна                                                        №

 

Про затвердження Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна 

 

            З метою впорядкування взаємовідносин між споживачами ритуальних послуг, суб’єктами господарювання, що їх надають, з якими укладено договір про надання ритуальних послуг та визначення повноважень Попаснянського комунального підприємства «СКП», керуючись Законом України «Про поховання та похоронну справу»,  Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.12.2009 № 405 «Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого», ст. 25, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Попаснянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна, згідно додатку 1.
 2. Затвердити Типовий договір про надання ритуальних послуг, пов’язаних з виробництвом та продажем предметів ритуальної належності, згідно додатку 2.
 3. Затвердити Типовий договір про надання ритуальних послуг, згідно додатку 3.
 4. Затвердити Положення про встановлення та перегляд тарифів на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, згідно додатку 4.
 5. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду питань, пов’язаних з дотриманням суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Попасна, Правил надання ритуальних послуг та дотримання умов договору на надання ритуальних послуг, згідно додатку 5.
  1. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті «Попаснянський вісник».
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, етики освіти, культури, спорту, соціальної політики та охорони здоров’я

 

 

Міський голова                                                                                      Ю.І. Онищенко

 

 

 

Підготував: Коваленко В.П.

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від_________№_______

 

  

Порядок

 утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна 

  

1. Загальні положення

1.1. Порядок утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна (надалі - Порядок) розроблений у відповідності до Закону України «Про поховання і похоронну справу»; Типового положення про ритуальну службу в Україні, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 року за № 1110/9709; Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 року за № 1111/9710; Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 року за № 1112/9711; Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 року за № 1113/9712; Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни» від 28.10.2004 року; Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 року № 208 «Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого»; Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПІН 2.2.2.028-99; Постанови Кабінету Міністрів України «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 01.08.2006 року № 1045, з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг у м. Попасна Луганської області.

1.2. Цей Порядок є обов'язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання, незалежно від організаційно – правової форми, які надають ритуальні послуги та займаються виготовленням, торгівлею ритуальною атрибутикою/належністю, виготовленням намогильних споруд, облаштуванням місць поховання та встановлення намогильних споруд і їх демонтажем на території м. Попасна.

1.3. Ритуальна служба – це спеціалізоване комунальне підприємство, що створюється органами місцевого самоврядування в порядку встановленому законом, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності. Ритуальна служба може надавати ритуальні послуги не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та реалізації належності, виготовляти предмети ритуальної належності.

1.4. Згідно п.2 рішення Попаснянської міської ради № 32/4 від 25.10.2012 «Про визначення ритуальної служби на території Попаснянської міської ради», Попаснянському комунальному підприємству «СКП» (надалі - ПКП «СКП») були делеговані повноваження ритуальної служби.

1.5. Надання на території м. Попасна ритуальних послуг, у тому числі реалізація окремих видів предметів ритуальної належності, здійснюється виключно ритуальною службою або на договірній підставі - суб’єктами господарювання інших форм власності.

 

2. Організаційно - правове врегулювання порядку надання ритуальних послуг на території м. Попасна 

2.1. Надання ритуальних послуг у відповідності до Мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, непередбачених цим переліком, а також продаж ритуальної належності, її виготовлення та організація поховання померлих на території міста Попасна, здійснює ритуальна служба міста Попасна в особі ПКП «СКП».

2.2. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та продаж ритуальної належності, окрім ПКП «СКП», може здійснюватися також і суб’єктами господарювання, інших форм власності (надалі – СГ), які виявили бажання працювати в сфері надання ритуальних послуг. В свою чергу, такі СГ, зобов’язані, у порядку передбаченому даним Порядком, укласти з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг затверджений рішенням міської ради, який є дозвільним документом в сфері надання ритуальних послуг та надає такому СГ право здійснювати господарську діяльність в сфері надання ритуальних послуг на території                     м. Попасна.. 

2.3. ПКП «СКП» та СГ, при наданні ритуальних послуг повинні керуватися у своїй діяльності Конституцією України, відповідними нормативно – правовими актами України, які наведені у п. 1.1 Правил та не обмежуючись ними, а також цими Правилами і у разі наявності укладеного між ПКП «СКП» та СГ, договором про надання ритуальних послуг.

 

2.3. ПКП «СКП» реалізуючи покладені на нього обов’язки в сфері ритуальної діяльності зобов'язане:

2.3.1. укладати з СГ, які виявили бажання працювати в сфері надання ритуальних послуг, договори про надання ритуальних послуг в порядку та на умовах визначених даними Порядком;

2.3.2. укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення);

2.3.3. організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

2.3.4. створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

2.3.5. розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

2.3.6. у разі відсутності на ринку послуг необхідної споживачу ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги власними силами;

2.3.7. забезпечувати конфіденційність інформації про померлого та його родичів, які здійснили поховання особи;

2.3.8. організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

2.3.9. забезпечувати функціонування місць поховань, у передбаченому законом порядку;

2.3.10. у разі наявності, безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення), особі, що зобов’язалася поховати померлого;

2.3.11. реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання - в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян на території м. Попасна (додаток № 1), а намогильні споруди - в Книзі обліку намогильних споруд (додаток № 2);

2.3.12. видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах міста;

2.3.13. у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого комітету міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

2.3.14. здійснювати перевірку та контроль СГ, з якими укладений договір про надання ритуальних послуг, з питання дотримання виконання СГ умов такого договору у порядку визначеному законом та нормативно-правовими актами Попаснянської міської ради та її виконавчих органів;

2.3.15. на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію) СГ, з яким укладено договір про надання ритуальних послуг, у робочі часи;

2.3.16. здійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

 

2.4 Ритуальна служба має право:

2.4.1. створювати при ритуальній службі дорадчі ради (колегії), до складу яких на рівних правах можуть входити представники ритуальних служб, а також за згодою: виконавці (суб'єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з ритуальною службою) та представники громадськості, для оперативного вирішення проблем, що виникають у процесі організації поховання та утримання місць поховань;

2.4.2. надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети ритуальної належності;

2.4.3. здійснювати  дії щодо організації поховання померлого;

2.4.4. на підставі договору – замовлення надавати ритуальні послуги з поховання померлих громадян на відкритих кладовищах та з правом підпоховання;

2.4.5. самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого (далі за текстом - Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам передбаченими законодавством;

2.4.6. здійснювати перевірку та контроль СГ, з якими укладений договір про надання ритуальних послуг, з питання дотримання виконання СГ умов такого договору у порядку визначеному у законом та нормативно-правовими актами маріупольської міської ради та її виконавчих органів;

2.4.7. в односторонньому порядку розірвати з СГ договір про надання ритуальних послуг, у разі:

2.4.7.1. встановлення фактів порушення вимог Закону України «Про поховання та похорону справу», чинного законодавства, актів органів місцевого самоврядування та не виконання припису про усунення таких порушень;

2.4.7.2. при неодноразовому  надходженні скарг (2 і більше) від Замовників та актів обстеження (2 і більше) від ПКП «СКП»;

2.4.7.3. у разі виявлення фактів (отримання письмових заяв громадян, складання відповідних актів та інше) про надання СГ послуг Замовникові недостовірної інформації про СГ послуг (представлення у Замовника іншим суб’єктом господарської діяльності або Ритуальною службою);

2.4.7.4. у разі невідповідності фактичної вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, наданих Замовникам, та предметів ритуальної належності, вартості, погодженої виконкомом Попаснянської міської ради;

2.4.7.5. на підставі рекомендації про розірвання (припинення) договору відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради;

2.4.7.6. не повідомлення СГ замовника послуги про наявність у нього пільг щодо здійснення поховання, порядку та умов їх використання;

2.4.7.7. у разі не допуску комісії ритуальної служби для перевірки;

2.4.7.8. у разі не виконання п.2.4.16 даного Порядку. 

2.4.8. не укладати з СГ договір про надання ритуальних послуг у разі:

- якщо такий договір був раніше укладений, але з підстав п.п. 2.4.7, 2.4.7.1 - 2.4.7.8 даного Порядку був розірваний Ритуальною службою в односторонньому порядку;

- якщо СГ не надав ПКП «СКП» документи визначені у п.п. 2.4.10, 2.4.10.1 - 2.4.10.9 даного Порядку;

- якщо СГ надавав ритуальні послуги, у тому числі здійснював продаж ритуальної належності, перелік яких зазначений у п.2.4.14 Порядку без укладеного з ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг.

2.4.9. У разі одностороннього розірвання Ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг у випадках передбачених п.п. 2.4.7, 2.4.7.1 - 2.4.7.8 даного Порядку, такий договір вважається розірваним (припиненим) з моменту направлення ритуальною службою відповідного повідомлення про розірвання договору на адресу СГ, зазначеного останнім в договорі про надання ритуальних послуг.

2.4.10. СГ, які виявили бажання працювати в сфері надання ритуальних послуг, у тому числі реалізовувати предмети ритуальної належності, перелік яких зазначений у п.2.4.14 Порядку, зобов’язані укласти з ПКП «СКП» договір про надання ритуальних послуг, для чого СГ, подає на ім'я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:

2.4.10.1. проект договору про надання ритуальних послуг (типова форма якого визначається рішенням Попаснянської міської ради), у двох екземплярах підписані з боку СГ; 

2.4.10.2. належним чином завірену копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

2.4.10.3. належним чином завірену копію документу, який підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

2.4.10.4. належним чином завірену копію наказу про призначення/обрання директора (для юридичної особи);

2.4.10.5. перелік послуг, які пропонуються для надання СГ;

2.4.10.6. режим роботи, номер телефону та місце знаходження.

2.4.10.7. у довільній формі перелік осіб, які знаходяться з СГ у трудових правовідносинах, з зазначенням їх посади (які безпосередньо надають ритуальні послуги);

2.4.10.8. належним чином завірені копії правовстановлюючих документів на приміщення у якому СГ має намір здійснювати господарську діяльність у сфері надання ритуальних послуг, або належним чином завірені копії документів підтверджуючих наявність у СГ права користування таким приміщенням;

2.4.10.9. документальне підтвердження фактичної наявності потужностей для можливості надання послуг, які пропонуються СГ (наявність транспортних засобів у відповідності до державних норм та стандартів, нерухомого майна у власності або користуванні, трудових ресурсів та інше).

2.4.11. Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви ПКП «СКП» зобов’язане підписати з СГ проект договору про надання ритуальних послуг за умовою наявності всього переліку документів, передбачених п.п. 2.4.10, 2.4.10.1 - 2.4.10.9 даного Порядку, та один екземпляр підписаного Договору повернути СГ, а інший залишити у себе. Безпідставна відмова в укладенні договору не допускається, вона повинна бути аргументована та надана письмово.

2.4.12. Договір про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та СГ укладається терміном на 1 рік, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

2.4.13. При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу, в іншому випадку ритуальна служба має право в односторонньому порядку розірвати договір про надання ритуальних послуг, що буде оформлюватися у вигляді письмового повідомлення.

2.4.14. СГ забороняється надавати ритуальні послуги у тому числі здійснювати продаж ритуальної належності – гробів, вінків, надмогильних споруд, хрестів та пам’ятників (даний перелік ритуальної належності є вичерпаним), без укладення із ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг.

2.4.15. У разі надання СГ ритуальних послуг, у тому числі продаж ритуальної належності, без укладання із ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг, Ритуальна служба зобов’язана у продовж 10 днів повідомити про цей факт правоохоронні органи та відповідні органи місцевого самоврядування.

2.4.16. СГ, з якими, на час набрання чинності даних Правил, вже укладені договори про надання ритуальних послуг, зобов’язуються у продовж 30 календарних днів, після набрання чинності Правил надати ритуальній службі документи/інформацію/відомості перелік яких наведений у п.п.2.4.10.2-2.4.10.9 Порядку.

 

2.5. Суб’єкти господарювання в сфері надання ритуальних послуг зобов’язані:

2.5.1. Неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства в сфері надання ритуальних послуг та вимог даного Порядку;

2.5.2. Укласти з Ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг у випадках та порядку передбаченому п.п.2.4.10, 2.4.10.1-2.4.10.9, 2.4.11 даного Порядку.

2.5.3. Забезпечити укладання договору-замовлення з Замовником ритуальних послуг;

2.5.4. Додержуватися вимог Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193. При наданні послуги з копання могили, гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження;

2.5.5. здійснювати надання ритуальних послуг та продаж/реалізацію ритуальної належності виключно з залученням тільки тих працівників, що перебувають з ним у трудових правовідносинах з забезпечення їх спецодягом і відповідними посвідченнями;

2.5.6. Реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам, та належної якості, додержуючи вимоги нормативних актів щодо розміщення реклами;

2.5.7. Укладати договори з Замовниками ритуальних послуг та надавати ритуальні послуги, які повинні відповідати вимогам Закону України «Про захист прав споживачів»,  іншим нормативним актам, виключно у стаціонарних місцях, в яких СГ здійснює господарську діяльність;

2.5.8. Визначати час поминальної панахиди тільки після вирішення питання з адміністрацією кладовищ про місце поховання;

2.5.9. Вирішити питання про місце поховання померлої особи з Ритуальною службою при першому похованні;

2.5.10. Мати спеціальний автотранспорт з відповідним написом на ньому для перевезення померлих громадян;

2.5.11. Згідно вимог санітарно-епідеміологічної служби регулярно здійснювати санітарну обробку спеціального автотранспорту;

2.5.12. Виконувати інші вимоги чинного законодавства та даного Порядку.

 

2.6. Суб’єкти господарювання, з якими укладений договір про надання ритуальних послуг, мають право:

2.6.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги згідно Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

2.6.2. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»);

2.6.3. Отримувати безперешкодний доступ на територію кладовища для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання;

2.6.4. інші права які передбачені чинним законодавством та даним Порядком.

 

2.7. Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян.

2.7.1. У приміщеннях ритуальної служби, де проводиться оформлення договору-замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

2.7.1.1. витяги із Закону України «Про поховання та похоронну справу», інших нормативно-правових актів;

2.7.1.2. даний Порядок;

2.7.1.3. перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

2.7.1.4. необхідні мінімальні переліки:

2.7.1.4.1. вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

2.7.1.4.2. окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

2.7.1.4.3. інформація про:

2.7.1.4.3.1. суб'єктів господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи;

2.7.1.4.3.2. режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють захист прав споживачів;

2.7.1.4.3.3. режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

2.7.1.4.3.4. розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану (надалі -РАЦС);

2.7.1.4.3.5. порядок пільгового обслуговування населення;

2.7.1.4.3.6. умови реєстрації поховань померлих та перепоховань;

2.7.1.4.3.7. режим роботи місць поховань;

2.7.1.4.3.8. умови організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів;

2.7.1.4.3.9. книга відгуків та пропозицій.

2.7.2. Суб'єкт господарювання, який уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

2.7.2.1. перелік якої зазначено в пунктах 2.7.1 - 2.7.1.4.3.9 цього Порядку, окрім пункту 2.7.1.4.3.1;

2.7.2.2. про місцезнаходження ритуальної служби, її адресу, телефон, режим роботи та затверджений у передбаченому законом порядку перелік послуг, які надає ритуальна служба і їх вартість;

2.7.2.3. про державну реєстрацію (належним чином завірена копія свідоцтва/витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

2.7.3. Ритуальна служба та суб'єкт господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання інформації, яка передбачена дійсним законодавством з урахуванням положень Порядку.

2.7.4. Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється та узгоджується згідно з чинним законодавством.

2.7.5. В приміщеннях моргу, лікарні, органу реєстрації актів цивільного стану, на видному і доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби, її адреса, телефон, режим роботи.

 

3. Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг

3.1. Забороняється надання ритуальних послуг та здійснення продажу ритуальної належності, перелік якої наведений у п. 2.4.14 Правил, без:

- укладання з Ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг;

- оформлення відповідного договору-замовлення.

3.2. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого. Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності з чинним законодавством іншій фізичній особі чи суб’єкту господарювання на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов'язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладення договору.

 3.3. На підставі оригінала свідоцтва про смерть, виданого органом РАЦС, Замовник звертається до ритуальної служби або суб'єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий - ритуальній службі або суб'єкту господарювання. Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов'язаних з організацією поховання та реалізацією предметів ритуальної належності.

Ритуальна служба, суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання та оформлення замовлення, здійснити доставку цих предметів власним транспортом за вказаною Замовником адресою, у разі відсутності транспорту - сприяти доставці атрибутів поховання.

3.4. У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

3.5. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті ритуальною службою або суб'єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

3.6. У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального обслуговування, тобто таких, що не відповідають умовам договору-замовлення, Замовник має право вимагати від ритуальної служби або суб'єкта господарювання безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності тобто таких, що неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право вимагати від продавця

- безоплатного усунення недоліків товару;

- відшкодування зазначених збитків;

- заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться) або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну;

- відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів.

Ритуальна служба або суб'єкт господарювання не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника.

3.7. Якщо ритуальна служба або суб'єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) сплачує Замовнику пеню в розмірі 3% від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі - 3% від загальної вартості замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов'язань у натурі).

3.8. Забороняється пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

3.9. Забороняється здійснення діяльності з надання ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності у житловому фонді.

 

4. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання

4.1. Поховання померлого це комплекс заходів і обрядових дій, що здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв і традицій, що не суперечать законодавству.

4.2. Поховання померлих може здійснюватися шляхом:

- закопування в могилі труни з тілом померлого;

- спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;

- розвіювання праху померлого.

4.3. З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може здійснюватися іншим способом. Поховання померлих проводиться з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

4.4. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

4.5. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

4.6. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого виключно на підставі оформленого договору-замовлення на поховання. На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

4.7. Поховання померлого громадянина проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Як виняток, у разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

4.8. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів, ширина -1м, глибина - не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. У разі  поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м, висота намогильного горбка - 0,5 м. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні товщина ґрунту над тілом померлих від поверхні землі має бути не меншою за 1 метр.

4.9. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

 

Найменування поховання

Розмір

 

Земельної ділянки

Могили

площа м2

довжина, м

ширина, м

довжина, м

ширина, м

Сімейне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

 

Примітка: У разі поховання померлого в нестандартній труні, викопується могила залежно від довжини труни, але в межах норми земельної ділянки.

 

4.10. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється ритуальною службою за рахунок коштів міського бюджету.

4.11. За рішенням виконкому міської ради у місцях поховання можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою.

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Рішення стосовно перенесення місць поховання приймає міська рада.

4.12. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

4.13. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі-користувач) видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток № 3), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

Для одержання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання до ритуальної служби подаються документи:

- паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);

- лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

- свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія).

Адміністративна послуга з оформлення свідоцтва про поховання надається безкоштовно.

4.14. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть встановлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

- оригінал свідоцтва про смерть похованого;

- свідоцтво про поховання;

- документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

- реквізити виконавця намогильної споруди.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд.

4.15. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445.

4.16. Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

4.17. Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про поховання та похоронну справу» та цим Порядком, для громадян України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

4.18. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого, особа, яка здійснила поховання, звертається до виконкому міської ради або ритуальної служби та подає такі документи:

- заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

- висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

- лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

- довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення перепоховання останків на кладовищі;

- дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

За результатами розгляду поданих документів виконкомом міської ради приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально - процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці - новий запис до Книги реєстрації.

4.19. Доставка тіл померлих до судово-медичної експертизи за направленням органів внутрішніх справ, здійснюється за рахунок родичів померлого.

4.20. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами:

4.20.1. які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 «Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого», згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку;

4.20.2. які відповідають вимогам діючого законодавства в сфері надання послуг з перевезення пасажирів.

 

5. Порядок розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань

5.1. Місця поховання - кладовища комунальної власності, які перебувають в постійному користуванні у ПКП «СКП».

5.2. Кладовища повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, сплановану і впорядковану територію.

5.3. Директор ПКП «СКП» своїм наказом призначає відповідальних осіб за кожне кладовище.

5.4. Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метрів із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до 9 м. На території місць поховань розміщують:

- господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

- будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

- водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

- освітлення;

- спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

- каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км, (за відсутності каналізації - туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту).

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

5.5. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 метрів.

5.6. Поділ кладовищ на розряди за майновим станом не дозволяється.

5.7. На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком: намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші; елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти; об’єктів приватної власності, які перебувають у строковому користуванні в ритуальній службі та використовується нею виключно для власних потреб.

5.8. Будівництво, розробка, утримання і охорона місць поховання у місті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, або в іншому не забороненому діючим законодавством порядку.

5.9. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету з наступним їх відшкодуванням за рахунок винних осіб згідно із законом.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування Замовнику матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Замовника.

5.10. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, забороняється встановлення огорож навколо могил.

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ міста, дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.

5.11. Міська рада, у межах свої повноважень, може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховань померлих (закриття кладовищ) в разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів місць поховання.

5.12. ПКП «СКП» працює з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 16.00 , перерва з 11.00 до 12.00.

5.13. Кладовища відкриті для відвідувань щодня з квітня по вересень - з 8.00 до 20.00 годин, з жовтня по квітень – з 8.00 до 16.00 годин.

5.14. Поховання померлих на кладовищах проводяться щодня в літню пору з 9.00 години до 19 години, у зимовий час - з 10.00 години - до 16.00 години.

5.15. На вході до кладовища встановлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, з зазначенням секторів, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо, та зазначається режим роботи кладовища.

5.16. Роботи, пов’язані з монтажем, демонтажем намогильних споруд, їх реєстрації, надання свідоцтва про власність намогильних споруд, виконуються у весняно-осінній період, беручи до уваги погодні умови не раніше ніж одного року після проведення поховання з метою ущільнення ґрунту після засипання (можливе й більш раннє проведення робіт, але з обов’язковим попередженням Замовника про можливі наслідки, в т.ч. і втрату гарантії на проведені роботи), з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 16.00 години, в суботу з 8.00 до 12.00 години. В вихідні та святкові дні, роботи пов’язані з облаштуванням могил, монтажем та демонтажем намогильних споруд забороняються. Поховання на кладовищах не проводяться в дні великих релігійних свят.

5.17. Для розміщення місць поховання ПКП «СКП», відповідно до вимог земельного законодавства, гігієнічних вимог, щодо облаштування і утриманню кладовищ, надано в постійне користування такі земельні ділянки:

Кладовища відкриті:

 1. Кладовище по вул. Красноярська
 2. Кладовище по вул. Польова
 3. Кладовище у південній частині міста
 4. Кладовище по вул. Парусовка
 5. Кладовище по вул. Тімірязєва

 

5.18. Відповідальність за організацію похоронного обслуговування, санітарний стан території місця поховання покладається на ритуальну службу, що зобов'язана забезпечити:

-   своєчасну підготовку могил для поховання померлих, урн із прахом, підготовку реєстраційних знаків;

-   своєчасне і якісне виконання заявок на послуги, що надаються на кладовищі;

-   надання послуг по благоустрою місць поховань;

-   роботу водопроводу в літній період з Великодня до 15 жовтня, громадських  туалетів, дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування, постійне прибирання алеї, проїздів, доріжок (крім могил);

-  на підставі договору – замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб’єкта господарської діяльності, з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;

-  доступ на територію кладовища громадянам для відвідування померлих;

- доступ суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, для виконання робіт по демонтажу, монтажу намогильних споруд, замощуванню плиткою, встановленню огорожі забезпечується при наявності укладеного договору з ПКП «СКП» про надання ритуальних послуг, відповідного договору – замовлення, службових посвідчень.

- у разі наявності, безоплатне виділення місця для поховання померлого чи урни з прахом на кладовищі;

- виконання інших вимог, передбачених чинним законодавством.

5.19. Кладовище та прилегла територія повинні регулярно прибиратися, очищатися від зів’ялих квітів, вінків, опалого листя, проїзди та пішохідні доріжки зимою повинні бути очищенні від снігу та посипатися піском.

5.20. На кладовищах повинні бути спеціальні місця для встановлення контейнерів по збору зів’ялих квітів, вінків, опалого листя. В разі недостатньої кількості контейнерів дозволяється тимчасово накопичувати сміття (зів’ялі квіти, вінки, опале листя) в накопичувальних ямах з подальшим вивозом на полігон твердих побутових відходів.

5.21. Видалення зелених насаджень на території кладовищ здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відповідної вартості.

 

 

 

Міський голова                                                                                                                          Ю.І. Онищенко

 

 

(Додаток № 1 до Порядку)

 

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ

поховань та перепоховань померлих громадян на території м. Попасна

____________________________

(назва та адреса кладовища)

 

 

Дата

похованн

я

ПІБ

померлого

Дата

Місце поховання померлого

Причина

смерті

Свідоцтво про смерть

Прізвище особи, яка зобов’язалась поховати померлого

Адреса та номер телефону особи, яка зобов’язалась поховати померлого

Прізвище

користувача

місця

поховання,

родинного

поховання та

номер

свідоцтва про поховання

Адреса та номер телефону користувача поховання родинного поховання 

Хто

провод

ив

похова ння (назва організ ації та номер догово

ру-

замовл

ення)

народження

смерті

Ділянка

Ряд

Місце

Номер

актового

запису

Ким

видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                               

 

 

(Додаток № 2 до Порядку)

 

КНИГА ОБЛІКУ

намогильних споруд

на кладовищі розташованому на території м. Попасна __________________________

 

Прізвище та ім'я померлого

Номер

свідоцтва

про

смерть,

ким

видано

Місце поховання

Прізвище та ім'я

користувача , номер свідоцтва про

поховання

Характеристика намогильної споруди з визначенням матеріалу, з якого її виготовлено

Вартість намогильної споруди (у цінах,

підтверджених

відповідними

документами)

Документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, дата реалізації

Намогильну споруду виготовив (повна назва суб'єкта господарської діяльності)

Дата

установленн

я

намогильної

споруди

Гарантійний термін на намогильну споруду початок та кінець)

П.І.Б.

власника намогильн а споруди

ділянка

ряд

місц

е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

(Додаток № 3 до Порядку)

 

Свідоцтво
про поховання

Видано__________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

користувачу місця поховання, родинного місця поховання (необхідне підкреслити), який _______________________  20___ року

на ділянці № __________ , ряд № _______ , місце № ________  кладовища

______________________, розташованого за адресою:______________________

(назва кладовища)                                                                                               

здійснив поховання померлого _________________________________________

____________________________________________________________________

(П.І.Б. померлого)

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про поховання та похоронну справу», користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, пов’язаних із використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Посада особи, яка надає свідоцтво __________________________

____________________________________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Печатка

Реєстраційний номер та дата видачі.

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від_________№_______ 

 

ДОГОВІР 

про надання ритуальних послуг

пов’язаних з виробництвом та продажем предметів ритуальної належності  

 

м. Попасна                                                                                «____»_______________ р.

 

Попаснянське комунальне підприємство «СКП» в особі директора _______________________, що діє на підставі Статуту Підприємства (надалі - Ритуальна служба) з одного боку та,

_____________________, в особі_____________________, що діє на підставі _____________ (надалі - Виконавець послуг), з іншого боку, а разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом договору є виробництво, продаж/реалізація предметів ритуальної належності та/або монтаж чи демонтаж намогильної  споруди. 

1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським Кодексами України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншим законодавством України та цим договором.

1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

 

2. Права сторін 

2.1. Ритуальна служба має право:

2.1.1. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого (далі за текстом - Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам передбаченими законодавством;

2.1.2. Здійснювати монтаж чи демонтаж намогильної споруди;

2.1.3. Здійснювати, з дотриманням положень дійсного Договору, перевірку Виконавця послуг, з питання дотримання Виконавцем послуг положень даного Договору та діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг та реалізації ним предметів ритуальної належності.

2.1.4.Користуватися іншими правами передбачені дійсним договором.

 

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого (надалі - Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»).

2.2.2. Здійснювати монтаж чи демонтаж намогильної споруди.

2.2.3. Отримувати безперешкодний доступ на територію кладовища для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг;

2.2.4. Користуватися іншими правами передбачені дійсним договором. 

 

3. Обов'язки сторін 

3.1. Ритуальна служба зобов'язана:

3.1.1. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати померлого, забезпечити виготовлення та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»).

3.1.2. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати померлого, здійснювати монтаж чи демонтаж намогильної споруди.

 

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує доведення нової ціни до ритуальної служби шляхом передачі документів до ритуальної служби. 

 3.2.2. При наданні послуги з монтажу та демонтажу намогильної споруди гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

 3.2.3. Здійснювати надання ритуальних послуг та продаж/реалізацію ритуальної належності виключно з залученням тільки тих працівників, що перебувають з ним у трудових правовідносинах з забезпечення їх спецодягом і відповідними посвідченнями.

3.2.4. Забезпечити у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про Ритуальну службу, її адресу, телефон, режим роботи, інформації, передбаченої п.6 Типового положення про ритуальну службу в Україні.

3.2.5. Здійснювати надання ритуальних послуг, у тому числі продаж ритуальної належності, виключно за адресою господарської діяльності.

3.2.6. Реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам, та належної якості, додержуючи вимоги нормативних актів щодо розміщення реклами.

3.2.7. Протягом 3-х днів з моменту укладення цього договору подати до Ритуальної служби письмову інформацію про:

3.2.7.1. виконавця послуг (юридична та фактична адреса, номер телефону для зв’язку, режим роботи);

3.2.7.2. перелік ритуальних послуг які пропонуються для надання Замовникам із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

3.2.7.3. у довільній формі перелік осіб, які знаходяться з Виконавцем послуг у трудових правовідносинах, з зазначенням їх посади (які безпосередньо надають ритуальні послуги);

3.2.7.4. належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів на приміщення у якому Виконавець послуг має намір здійснювати господарську діяльність в сфері надання ритуальних послуг, або належним чином засвідчені копії документів підтверджуючих наявність у Виконавця послуг права користування таким приміщенням;

3.2.7.5. документальне підтвердження фактичної наявності потужностей для можливості надання послуг, які пропонуються Виконавцем послуг (наявність транспортних засобів у відповідності до державних норм та стандартів, нерухомого майна у власності або користуванні, трудових ресурсів та інше).

3.2.8. Неухильно дотримуватися вимоги діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг та вимог даного Договору.

3.2.10. Допустити працівників Ритуальної служби до приміщення у якому надаються ритуальні послуги, реалізується ритуальна належність, у випадках передбачених дійсним Договором.  

 

 

4. Відповідальність сторін 

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при виготовленні та продажі виробів ритуальної належності, у тому числі при наданні послуг з виготовлення, монтажем та демонтажем надмогильних споруд.

 

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання послуг, що є предметом даного Договору.

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки.

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні послуг, що є предметом даного Договору.

 

5.Підстави та порядок проведення перевірки Виконавця послуг

5.1. Перевірка Виконавця послуг здійснюється Ритуальною службою виключно на підставах та в порядку передбаченому відповідними актами органу місцевого самоврядування.

 

6. Порядок вирішення спорів 

6.1.Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів розв'язання спорів здійснюється в судовому порядку.  

 

7. Інші умови

7.1. Роботи  та  послуги, які  потребують одержання ліцензії або інших дозвільних документів, Виконавець послуг може виконувати та надавати тільки за їх наявності.

7.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

7.3. Даний Договір може бути достроково розірваний на підставах, передбачених положеннями чинного законодавства або умовами Договору:

7.3.1. за згодою сторін;

7.3.2. в односторонньому порядку Виконавцем послуг;

7.3.3. в односторонньому порядку ритуальною службою у випадках прямо передбачених умовами дійсного Договору та відповідними рішеннями органу місцевого самоврядування;

7.4. У випадку розірвання Договору або його припинення зобов’язання Сторін припиняються з дати, з якої Договір є розірваним або припиненим, згідно з його умовами або положеннями чинного законодавства.

7.5. Ритуальна служба має право на дострокове розірвання даного Договору в односторонньому порядку у разі:

7.5.1. в порядку та на умовах передбачених дійсним договором;

7.5.2 встановлення фактів порушення Виконавцем послуг/його робітників вимог діючого законодавства, актів органів місцевого самоврядування, які регулюють діяльність в сфері надання ритуальних послуг та/або реалізації ритуальної належності, та не виконання припису про усунення таких порушень;

7.5.3. у разі невідповідності фактичної вартості предметів ритуальної належності, вартості, яка була надана Виконавцем послуг ритуальній службі, за наслідками виконання умові дійсного Договору;

7.5.4. у разі не допуску комісії ритуальної служби для перевірки;

7.5.5. у разі продовження надавати ритуальні послуги до усунення, в передбачений строк, порушень виявлених при проведенні перевірки;

7.5.6. у разі не виконання Виконавцем послуг вимог п.п.3.2.1-3.2.10 пункту 3.2 дійсного Договору;

7.5.7. у разі не виконання Виконавцем послуг вимог п.7.11 дійсного Договору.

7.6. Сторони досягли домовленості, що у разі наявності підтавав для одностороннього розірвання Договору, Сторона, зобов’язана направити відповідне письмове повідомлення іншій стороні за 10 календарних днів до дати дострокового розірвання Договору, без підписання додаткових угод про таке розірвання.

7.7. Виконавцю послуг забороняється пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому ассортименту.

7.8. Виконавцю послуг забороняється здійснення діяльності з надання ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності у житловому фонді.

7.9. Умови даного  Договору  можуть  бути  змінені  за взаємною згодою Сторін на підставі підписаної додаткової угоди.

7.10.  Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів у 10-ти денний термін від дня їх виникнення.

7.11. При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, або документах інформації зазначеної у п. 3.2.1, п.п.3.2.7.1-3.2.7.5 дійсного договору, Виконавець послуг повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

7.12. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники сторін дають  згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єктна укладання, зміну та розірвання Договору. Забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін   підписанням цього договору підтверджують, що вони  повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України " Про захист персональних даних".

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до  ________________ року.

8.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

8.3. Повідомлення, які надсилаються Стороні для виконання Договору або у зв`язку з ним, повинні бути складені у письмовій формі та підписані представниками Сторін, які мають на це очевидні або фактичні повноваження.

8.3.1. Зазначені вище повідомлення будуть вважатися переданими Стороні належним чином, якщо вони відправлені одним із таких способів:

8.3.1.1. кур’єром та вручені особисто;

8.3.1.2. за допомогою послуг підприємств поштового зв`язку шляхом відправлення цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладеного або кур`єрської служби.

8.3.2. Повідомлення одержані Стороною протягом звичайних робочих годин у робочий день, будуть вважатися переданими і набирають чинності у дату їх одержання, а у інших випадках – наступного робочого дня.

8.3.3. Усі повідомлення надсилаються на адреси та за номерами Сторін, які подаються у Розділі «Місцезнаходження та реквізити сторін» Договору, або на такі інші адреси та за номерами, які будуть повідомлені Стороною. Кожна з Сторін зобов`язується негайно інформувати іншу Сторону про зміни адреси або телефонних номерів.

 

9. Місцезнаходження сторін 

Ритуальна служба

          Виконавець послуг

 

 

 

 

 

 

  ______________

 

 

 

 

 

 

 

         ______________

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Ю.І. Онищенко

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від_________№_______ 

 

ДОГОВІР 

про надання ритуальних послуг 

 

м. Попасна                                                                                 «____»_______________р.

 

Попаснянське комунальне підприємство «СКП» в особі директора _______________________, що діє на підставі Статуту Підприємства (надалі - Ритуальна служба) з одного боку та,

_____________________, в особі_____________________, що діє на підставі _____________ (надалі - Виконавець послуг), з іншого боку, а разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг пов’язаних з організацією проведення поховання померлого та виробництвом, продажом/реалізацією предметів ритуальної належності, монтажем чи демонтажем намогильної споруди.                                     

1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським Кодексами України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншим законодавством України та цим договором.

1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

 

2. Права сторін 

2.1. Ритуальна служба має право:

2.1.1. надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети ритуальної належності;

2.1.2. Здійснювати  дії щодо організації поховання померлого;

2.1.3. На підставі договору – замовлення надавати ритуальні послуги з поховання померлих громадян на відкритих кладовищах та з правом під поховання;

2.1.4. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого (далі за текстом - Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам передбаченими законодавством;

2.1.5. Здійснювати, з дотриманням положень дійсного Договору, перевірку Виконавця послуг, з питання дотримання Виконавцем послуг положень даного Договору та діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг та реалізації ним предметів ритуальної належності.

2.1.6. Користуватися іншими правами передбачені дійсним договором.

 

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги, відносно організації та проведення поховання померлих громадян на території відкритих кладовищ м. Маріуполя та віднесених до нього селищ.

2.2.2. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого (надалі Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»).

2.2.3. Отримувати безперешкодний доступ на територію кладовища для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання у часи роботи кладовища;

2.2.4. у разі наявності, безоплатно отримувати місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення);

2.2.5. Користуватися іншими правами передбачені дійсним договором. 

 

3. Обов'язки сторін 

3.1. Ритуальна служба зобов'язана:

3.1.1. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати померлого, забезпечити укладання договорів-замовлень, урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові (виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого) наочну інформацію, передбачену п. 6 Типового положення про ритуальну службу в Україні.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. У разі наявності забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення).

 

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує доведення нової ціни до ритуальної служби шляхом передачі документів до ритуальної служби. 

3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

3.2.3. Забезпечити у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про Ритуальну службу, її адресу, телефон, режим роботи, інформації, передбаченої п.6 Типового положення про ритуальну службу в Україні та затверджений у передбаченому законом порядку перелік послуг, які надає ритуальна служба і їх вартість.

3.2.4. Здійснювати оформлення договору-замовлення,надавати ритуальні послуги, у тому числі продаж ритуальної належності, виключно за адресою господарської діяльності.

3.2.5. Реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам, та належної якості, додержуючи вимоги нормативних актів щодо розміщення реклами.

3.2.6. Мати спеціальний автотранспорт з відповідним написом на ньому для перевезення померлих громадян та згідно вимог санітарно-епідеміологічної служби регулярно здійснювати санітарну обробку спеціального автотранспорту.

3.2.6.1. Перевезення пасажирів, здійснюється автотранспортом, який відповідає вимогам діючого законодавства в сфері надання послуг з перевезення пасажирів.

3.2.7. Протягом 3-х днів з моменту укладення цього договору подати до Ритуальної служби письмову інформацію про:

3.2.7.1. виконавця послуг (юридична та фактична адреса, номер телефону для зв’язку, режим роботи);

3.2.7.2. перелік ритуальних послуг які пропонуються для надання Замовникам із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

3.2.7.3. у довільній формі перелік осіб, які знаходяться з Виконавцем послуг у трудових правовідносинах, з зазначенням їх посади (які безпосередньо надають ритуальні послуги);

3.2.7.4. належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів на приміщення у якому Виконавець послуг має намір здійснювати господарську діяльність в сфері надання ритуальних послуг, або належним чином засвідчені  копії документів підтверджуючих наявність у Виконавця послуг права користування таким приміщенням;

3.2.7.5. документальне підтвердження фактичної наявності потужностей для можливості надання послуг, які пропонуються Виконавцем послуг (наявність транспортних засобів у відповідності до державних норм та стандартів, нерухомого майна у власності або користуванні, трудових ресурсів та інше).

3.2.8. Неухильно дотримуватися вимоги діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг та вимог даного Договору.

3.2.9. Допустити працівників Ритуальної служби до приміщення у якому надаються ритуальні послуги, оформлюються з Замовниками договори замовлення та реалізується ритуальна належність, у випадках передбачених дійсним Договором.  

 

4. Відповідальність сторін 

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавця послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ними.

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення.

 

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2 цього договору Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки.

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

 

5.Підстави та порядок проведення перевірки Виконавця послуг

5.1. Перевірка Виконавця послуг здійснюється Ритуальною службою виключно на підставах та в порядку передбаченому дійсним Договором.

5.2. Єдиною підставою для прийняття керівником Ритуальної служби, рішення про проведення перевірки Виконавця послуг, та як наслідок видачі направлення на перевірку, є надходження до Ритуальної служби скарги/скарг, від Замовників відносно не належного виконання Виконавцем послуг вимог норм діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг.

5.3. Перевірка здійснюється Комісією зі складу посадових осіб ритуальної служби у кількості не менш ніж трьох осіб, за попереднім письмовим повідомленням Виконавця послуг, не менше ніж за 5 днів до дати перевірки. При собі, дані особи зобов’язані мати, та за вимогою Виконавця послуг пред’явити, службове посвідчення та направлення (рішення) на перевірку. Один екземпляр направлення (рішення) на перевірку залишається у Виконавця послуг.

5.4. Якщо при перевірці будуть підтвердженні викладені в скарзі/скаргах обставини, або будуть виявлені інші порушення діючого законодавства, яке регулює діяльність в сфері надання ритуальних послуг, ритуальна служба виносить відповідний припис, в якому зазначається суть порушення, порядок його усунення та строк.

5.4.1. Строк визначається за тією умовою, що він буде достатнім для усунення Виконавцем послуг виявлених порушень. Даний припис має обов’язковий характер для Виконавця послуг, та складається у двох екземплярах, один з яких надається Виконавцю послуг.

5.4.2. Якщо виконавець послуг, не згодний з виявленими порушеннями, він має право звернутися зі скаргою до керівника Ритуальної служби, у продовж 10 днів з дня отримання припису. В іншому випадку, зобов’язаний усунути недоліки виявлені, за результатом здійснення перевірки. До скарги повинні бути додані документі підтверджуючі доводи Виконавця послуг.

5.5. Усунувши порушення в строк передбачений в приписі, Виконавець послуг зобов’язаний письмово повідомити про це ритуальну службу у продовж трьох днів за останнім днем строку наданого для усунення порушень. З метою перевірки усунення порушень, ритуальна служба, повторно направляє Комісію. У такому випадку, перевірка вчиняється виключно на підставі службових посвідчень членів Комісії та у межах виявлених первинною перевіркою порушень.

5.6. У разі якщо, перевіркою не були виявлені порушення та/або, якщо Виконавець послуг їх усунув в строк зазначений в приписі і повторна перевірка це підтвердила, то Виконавець послуг вважається таким, що не порушував норми діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг та до нього не можуть бути застосовані наслідки передбачені даним Договором.

 

6. Порядок вирішення спорів 

6.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів розв'язання спорів здійснюється в судовому порядку.  

7. Інші умови

7.1. Роботи  та  послуги, які  потребують одержання ліцензії або інших дозвільних документів, Виконавець послуг може виконувати та надавати тільки за їх наявності.

7.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

7.3. Даний Договір може бути достроково розірваний на підставах, передбачених положеннями чинного законодавства або умовами Договору:

7.3.1. за згодою сторін;

7.3.2. в односторонньому порядку Виконавцем послуг;

7.3.3. в односторонньому порядку ритуальною службою у випадках прямо передбачених умовами дійсного Договору;

7.4. У випадку розірвання Договору або його припинення зобов’язання Сторін припиняються з дати, з якої Договір є розірваним або припиненим, згідно з його умовами або положеннями чинного законодавства.

7.5. Ритуальна служба має право на дострокове розірвання даного Договору в односторонньому порядку у разі:

7.5.1. в порядку та на умовах передбачених дійсним договором;

7.5.2. встановлення фактів порушення Виконавцем послуг/його робітників вимог діючого законодавства, актів органів місцевого самоврядування, які регулюють діяльність в сфері надання ритуальних послуг та/або реалізації ритуальної належності, та не виконання припису про усунення таких порушень;

7.5.3. у разі невідповідності фактичної вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, наданих Замовникам, та предметів ритуальної належності, вартості, погодженої виконкомом Маріупольської міської ради;

7.5.4. не повідомлення Виконавцем послуг Замовника про наявність у нього пільг щодо здійснення поховання, порядку та умов їх використання;

7.5.5. у разі не допуску комісії ритуальної служби для перевірки;

7.5.6. у разі не виконання Виконавцем послуг вимог п.п.3.2.1-3.2.10 пункту 3.2 дійсного Договору;

7.5.7. у разі не виконання Виконавцем послуг вимог п.7.11. дійсного Договору.

7.6. Сторони досягли домовленості, що у разі наявності підтавав для одностороннього розірвання Договору, Сторона, зобов’язана направити відповідне письмове повідомлення іншій стороні за 10 календарних днів до дати дострокового розірвання Договору, без підписання додаткових угод про таке розірвання.

7.7. Виконавцю послуг забороняється пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому ассортименту.

7.8. Виконавцю послуг забороняється здійснення діяльності з надання ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності у житловому фонді.

7.9. Умови даного  Договору  можуть  бути  змінені  за взаємною згодою Сторін на підставі підписаної додаткової угоди.

7.10.  Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів у 10-ти денний термін від дня їх виникнення.

7.11. При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, або документах інформації зазначеної у п. 3.2.1, п.п.3.2.8.1-3.2.8.5 дійсного договору, Виконавець послуг повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

7.12. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники сторін дають  згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єктна укладання, зміну та розірвання Договору. Забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін   підписанням цього договору підтверджують, що вони  повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до  ________________ року.

8.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

8.3. Повідомлення, які надсилаються Стороні для виконання Договору або у зв`язку з ним, повинні бути складені у письмовій формі та підписані представниками Сторін, які мають на це очевидні або фактичні повноваження.

8.3.1. Зазначені вище повідомлення будуть вважатися переданими Стороні належним чином, якщо вони відправлені одним із таких способів:

8.3.1.1. кур’єром та вручені особисто;

8.3.1.2. за допомогою послуг підприємств поштового зв`язку шляхом відправлення цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладеного або кур`єрської служби.

8.3.2. Повідомлення одержані Стороною протягом звичайних робочих годин у робочий день, будуть вважатися переданими і набирають чинності у дату їх одержання, а у інших випадках – наступного робочого дня.

8.3.3. Усі повідомлення надсилаються на адреси та за номерами Сторін, які подаються у Розділі «Місцезнаходження та реквізити сторін» Договору, або на такі інші адреси та за номерами, які будуть повідомлені Стороною. Кожна з Сторін зобов`язується негайно інформувати іншу Сторону про зміни адреси або телефонних номерів.

 

9. Місцезнаходження сторін 

Ритуальна служба

          Виконавець послуг

 

 

 

 

 

 

  ______________

 

 

 

 

 

 

 

         ______________

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Ю.І. Онищенко 

 

Додаток 4

до рішення міської ради

від_________№_______

 

Положення про встановлення та перегляд тарифів

на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним

переліком окремих видів ритуальних послуг

 

Розрахунок тарифу на ритуальні послуги, предмети ритуальної належності, здійснюється відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності».

Тарифи на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються ПКП «СКП» та суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми, які уклали договори про надання цих послуг із ПКП «СКП» на території міста Попасна, встановлюється виконавчим комітетом Попаснянської міської ради.

До необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надаються на території м. Попасна, відноситься: оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання; оформлення свідоцтва про поховання; копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили); монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу; поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, у землю; організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України; запаювання оцинкованої труни та інші, передбачені діючим законодавством.

Суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, на території міста Попасна, повинні виконати розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат на надання послуг відповідно до порядків формування вартості на ритуальні послуги, встановлених чинними нормативно-правовими актами, та звернутися до виконавчого комітету Попаснянської міської ради з письмовою заявою про необхідність встановлення або перегляду тарифів. До заяви додається пакет документів згідно з наступним переліком:

- обґрунтовані розрахунки тарифу на послуги за статтями витрат;

- вихідні дані щодо обсягу послуг;

- дані щодо фактичних витрат за попередній рік за статтями витрат на підставі бухгалтерського обліку (за наявності);

- документальне підтвердження цін і вартості на енергоносії, паливно-мастильні та інші необхідні матеріали тощо;

- план капітальних інвестицій/вкладень (за наявності). Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п’ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат);

- пропозиції щодо строку встановлення вартості послуг та обґрунтування запропонованого строку.

Зазначені документи підписуються керівником суб’єкта господарювання. Перелік документів може бути доповнений виконавчим комітетом Попаснянської міської ради або його виконавчими органами з відповідним обґрунтуванням.

Перевірку та аналіз розрахунків, підготовку проекту рішення виконавчого комітету  щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виконує відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

За необхідністю перегляду вже встановлених тарифів суб’єкти господарювання звертаються до виконавчого комітету Попаснянської міської ради з письмовою заявою з пакетом документів, вказаних вище. При цьому суб’єкти господарювання за результатами роботи у звітному періоді (півріччя, рік) проводять економічний аналіз фактичних витрат з надання цих послуг щодо їх відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та встановленої вартості. Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують ритуальну послугу, нормативним, а також вартісних, за визначеними в установленому порядку статтями витрат, економічно обґрунтованим витратам. Крім цього здійснюється аналіз причин відхилення фактичних витрат від планових, врахованих у вже встановленої вартості, оцінюється об’єктивність та обґрунтованість факторів, що призводять до збільшення тарифів.

За результатами проведеного економічного аналізу суб’єктами господарювання приймається рішення про обґрунтованість встановленого тарифу або необхідність його перегляду (збільшення або зниження) для усіх категорій споживачів, що оформлюється у довільній формі і також надається до виконавчого комітету Попаснянської міської ради. Підставами для перегляду встановлених тарифів на ритуальні послуги та звернення до виконавчого комітету Попаснянської міської ради з питань їх погодження є наступні чинники:

- під час проведення економічного аналізу встановлено обґрунтоване відхилення (збільшення або зменшення) більш ніж на 5 відсотків економічно обґрунтованого фактичного рівня витрат на ритуальні послуги від планових витрат, врахованих у вже встановленому тарифі (при наявності з урахуванням отриманого протягом року відшкодування з відповідного місцевого бюджету різниці між встановленою вартістю та економічно обґрунтованими витратами);

- відбулися зміни ставок платежів, податків, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і вартості на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та інші матеріальні ресурси, значні зміни обсягів надання ритуальних послуг тощо, які спричинили зміну економічно обґрунтованих витрат, на підставі яких була вже встановлена вартість, більше ніж на 5 відсотків;

- змінилась організаційно-правова форма суб’єкта господарювання;

- наявність інших об’єктивних факторів, які зумовлюють необхідність перегляду вартості ритуальних послуг з метою приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат, та є підставою для подання письмової заяви до виконавчого комітету Попаснянської міської ради щодо їх погодження.

Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської  міської ради впродовж 20 робочих днів проводить аналіз поданих документів і при необхідності запитує додаткові документи з обґрунтуванням такого запиту. У випадку, якщо документи не відповідають вимогам визначеного Положення, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської  міської ради має право відмовити у розгляді документів та обґрунтовує в письмовій формі таку відмову.

У разі виявлення в розрахунках вартості порушень вимог чинного законодавства, порядку формування економічно обґрунтованих тарифів, недостовірних даних або арифметичних помилок відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської  міської ради письмово повідомляє про це виконавця ритуальних послуг і зобов’язує його привести розрахунки у відповідність з вимогами чинного законодавства або надати додаткову інформацію. Виконавець ритуальних послуг протягом 20 робочих днів з моменту одержання повідомлення надає до житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської  міської ради розрахунки вартості послуг, розрахованих на основі економічно обґрунтованих витрат та відповідну інформацію.

Після одержання повного пакета документів та внесення за необхідністю виконавцем послуг необхідних змін до розрахунків відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської  міської ради впродовж 20 робочих днів з дати отримання документів перевіряє розрахунки вартості на їх відповідність вимогам чинного законодавства, порядку формування тарифів, стандартів, норм, правил та інших нормативних документів у сфері житлово-комунальних послуг, готує проект рішення щодо погодження нового рівня тарифів на ритуальні послуги та оприлюднює його відповідно до вимог діючого законодавства.

Прийняття рішень виконавчим комітетом Попаснянської міської ради щодо встановлення тарифів здійснюється відповідно до регламенту його діяльності. Офіційне оприлюднення рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про встановлення тарифів здійснюється в установленому законодавством порядку. Прийняті рішення щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо виконавчим комітетом Попаснянської міської ради не встановлено більш пізніший строк введення в дію цих рішень.

Суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги, щоквартально подають до відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської  міської ради звіт про фактичну собівартість, рентабельність та рівень відшкодування споживачами вартості послуг, затверджених виконавчим комітетом Попаснянської міської ради. Крім цього надається інформація про фактичні кількісні та якісні показники послуг у порівнянні з плановими, врахованими в тарифах.

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.І. Онищенко

 

Додаток 5

до рішення міської ради

від_________№_______ 

 

Положення про комісію щодо розгляду питань, пов’язаних з дотриманням суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Попасна,

Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна та дотримання умов договору на надання ритуальних послуг

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комісія щодо розгляду питань, пов’язаних з дотриманням суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Попасна, Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна та дотримання умов договору на надання ритуальних послуг (далі – Комісія) – дорадчий орган, повноваженнями якого передбачено розглядати питання дотримання суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Попасна, Порядку утримання кладовищ та функціонування місць поховань в м. Попасна, затвердженого рішенням Попаснянської міської ради (далі – Порядок), та дотримання умов договору на надання ритуальних послуг.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується нормами діючого законодавства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у сфері надання ритуальних послуг.

1.3. Комісія та її члени несуть відповідальність за порушення нормативно-правових актів та актів міської ради чи її виконавчого комітету при здійсненні наданих повноважень, згідно діючого законодавства України.

 

2. Склад комісії

 

2.1. Комісія створюється за рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради, у кількості не більше семи осіб.

2.2. До складу Комісії входять:

- заступник міського голови, який курує відповідний напрямок;

- представник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради;

- голова постійної комісії міської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики;

- представник Попаснянського комунального підприємства «СКП»;

- представник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради;

- представники громадських організацій (за заявою громадської організації).

2.3. Пропозиції щодо включення осіб до складу Комісії виносяться начальником  відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради або особою, що його заміщує, на засіданні виконавчого комітету міської ради, про що приймається відповідне рішення.

 

3. Основні права, функції та обов’язки Комісії

 

3.1. Основні права Комісії:

3.1.1. Вимагати від Попаснянського комунального підприємства «СКП» надання документів щодо здійснення ним перевірок суб’єктів господарювання – виконавців ритуальних послуг, стосовно дотримання такими суб’єктами Правил, діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг та умов договору на надання ритуальних послуг.

3.1.2. Надавати Попаснянському комунальному підприємству «СКП» рекомендації щодо заходів по усуненню порушень, допущених суб’єктами господарювання – виконавцями ритуальних послуг, стосовно якості та порядку надання таких послуг.

3.1.3. Вносити пропозиції Попаснянському комунальному підприємству «СКП»:

- щодо не укладання договорів про надання ритуальних послуг з суб’єктами господарювання, які не відповідають вимогам, що пред’являються чинним законодавством України щодо переліку, якості та порядку надання ритуальних послуг;

- щодо розірвання договору про надання ритуальних послуг з суб’єктами господарювання, які порушують вимоги чинного законодавства та умови укладених договорів;

- щодо можливості повторного укладання договору про надання ритуальних послуг з суб’єктами господарювання, з якими раніше такий договір був розірваний в односторонньому порядку, з ініціативи Попаснянського комунального підприємства «СКП».

3.2. В межах повноважень, передбачених законом, Комісія має функції та виконує наступні обов’язки:

3.2.1. Розгляд питань дотримання суб’єктами господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Попасна, Порядку та умов договору на надання ритуальних послуг.

3.2.2. Здійснення контролю за порядком укладання та належним виконанням умов договорів про надання ритуальних послуг.

3.2.3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб’єктами господарювання ритуальних послуг та реалізацію ними предметів ритуальної належності.

3.2.4. Розгляд спорів, що виникають між Попаснянським комунальним підприємством «СКП» та суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг. Рішення по спірним питанням є обов’язковими для їх виконання.

3.2.5. Здійснення аналізу матеріалів перевірок, що проводить Попаснянське комунальне підприємство «СКП»  відносно суб’єктів господарювання, з якими укладений договір на надання ритуальних послуг, з:

- питання дотримання такими суб’єктами Порядку, діючого законодавства в сфері надання ритуальних послуг та умов договору на надання ритуальних послуг, реалізації ними предметів ритуальної належності;

- питання дотримання такими суб’єктами санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, надання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності.

 

4. Порядок скликання та діяльність Комісії

 

4.1. Засідання Комісії скликається головою Комісії.

4.2. Підставою для скликання Комісії можуть бути звернення від громадян – споживачів ритуальних послуг, громадських організацій, суб’єктів господарювання в сфері ритуальних послуг та Попаснянського комунального підприємства «СКП».

4.3. Комісія правомочна працювати за умови присутності на її засіданні не менш 50% від складу Комісії, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.4. На засіданні Комісії мають право бути присутніми сторони спірних правовідносин у сфері ритуальних послуг, зокрема:

- громадяни, права яких ймовірно були порушені;

- громадські організації, що представляють інтереси таких громадян;

- суб’єкти господарювання, відносно яких проводиться перевірка.

4.5. Підчас проведення засідання, Комісія досліджує усі надані сторонами та отримані з інших джерел письмові докази (фото-, аудіо- та відео-фіксацію), а також усні та письмові пояснення сторін.

4.6. Голосування з питань, що розглядаються Комісією, здійснюється членами Комісії шляхом особистого волевиявлення. Кожен член комісії має один голос.

4.7. Рішення вважається прийнятим Комісією за умови, що за нього проголосувало більш ніж 50% від присутнього складу Комісії.

4.8. Процес проведення засідання Комісії та результати голосування фіксуються у протоколі.

4.9. За результатами засідання Комісії та розгляду поставлених питань, Комісія надає висновки та рекомендації з порушених питань.

 

 

Міський голова                                                                               Ю.І. Онищенко

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • До уваги членів виконкому!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник