Попаснянська міська рада

 

 

У К Р А Ї Н А

Л У Г А Н С Ь К А    О Б Л А С Т Ь

П О П А С Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

Ш О С Т О Г О   С К Л И К А Н Н Я

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

 

06.02.2014                                                 м. Попасна                                                    № 03/01-17

 

Про затвердження тексту попередження про

обмеження, встановлені Законами України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

та «Про засади запобігання і протидії корупції»,

щодо прийняття на службу в органи місцевого

самоврядування та її проходження

 

 

На підставі пунктів 1, 7, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», на виконання розпорядження міського голови від 02.01.2014 № 03/01-1 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції на 2014 рік та переліку посад Попаснянської міської ради та її виконавчого комітету, де існує висока ймовірність прояву корупції»:  

 

 1. Затвердити текст попередження про обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції», щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження (далі - попередження) (додається).
 2. Начальнику загального відділу  виконкому Попаснянської міської ради (Кулік Л.А.):

- ознайомити з попередженням під підпис посадових осіб місцевого самоврядування  Попаснянської міської радита її виконкому;

-  ознайомлювати з попередженням під підпис новоприйнятих посадових осіб  виконкому  Попаснянської міської ради;

-  оприлюднити текст попередження на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради.

 1. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на начальника загального відділу виконкому міської ради (Кулік Л.А.), контроль залишаю за собою.

 

           Міський голова                                                                                     Ю.І.Онищенко

 

Кулік 2 08 71

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від  06.02.2014  № 03/01-17

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про обмеження, встановлені Законами України «Про службу

 в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції», щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

та її проходження

 

          Відповідно до ст.12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

 

    1) на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

- визнані судом недієздатними;

- які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в  установленому законом порядку;

- які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

- на яких протягом останнього року накладалися адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень;

- які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;

          2) на посадових осіб місцевого самоврядування поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про  засади запобігання і протидії корупції».

            3) посадові особи місцевого самоврядування не   можуть   бути організаторами  і безпосередніми учасниками страйків та інших дій,
що перешкоджають  виконанню  органами  державної влади,  органами
влади Автономної Республіки Крим чи органами  місцевого
самоврядування передбачених законом повноважень.

 

          Відповідно до статті 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - Закон) посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

 

          1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

          2) неправомірно  сприяти призначенню  на  посаду  особи;

          3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

          4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

 

          3. Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  посадовим особам місцевого самоврядування забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

          2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

 

 

          4. Статтею 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

          1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

          2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

          Посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім вище передбачених випадків,  якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.     

 

          5. Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» посадові особи місцевого самоврядування, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з відповідною особою). 

          Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

 

          Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

 

             6. Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  посадовим особам місцевого самоврядування,які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність,  пов'язану з виконанням функцій держави  або місцевого  самоврядування,  протягом  року  з  дня  її  припинення забороняється: 

             -  укладати  трудові   договори   (контракти)   або   вчиняти правочини  у  сфері  підприємницької  діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від  форми  власності,  якщо особи протягом року до дня   припинення   виконання   функцій   місцевого самоврядування  здійснювали  повноваження з контролю,  нагляду або підготовки чи прийняття відповідних  рішень  щодо  діяльності  цих підприємств, установ чи організацій;

- розголошувати  або  використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію,  яка стала їм відома у зв'язку з  виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;

          - представляти  інтереси  будь-якої  особи у справах (у тому числі в тих,  що розглядаються в судах),  в яких іншою стороною  є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

               7. Статтею 14 ЗаконуУкраїни «Про засади запобігання і протидії корупції» визначено, що посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані:

          1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

          2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

 

 

          Про обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно посадових осіб місцевого самоврядування попереджений(-а):

 
 
 ___ __________ 20_ р.                     ____________________________________                                                         
                                                                             (підпис, ініціали, прізвище)
 
 

     Міський голова                                                                                  Ю.І.Онищенко

Важливо!
 • До уваги депутатів міської ради!
 • Вітання з Днем народження!
 • До уваги членів виконкому!

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник